Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5956
Title: Hıristiyanlıkta asli günah inancı
Other Titles: The belief in original sin in Christianity
Authors: Güç, Ahmet
Atay, Emine
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Hıristiyanlık
Christianity
Günah
Sin
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atay, E. (2005). Hıristiyanlıkta asli günah inancı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Araştırmamızda Hıristiyan inancını kökten etkileyen ve pek çok tartışmaları da beraberinde getiren aslû günah inancı ve bu inancın tarihsel gelişimi ortaya konulmaya çalışılmıştır.Çalışmamız, giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmuştur. Girişte, günah kavramı ve ilahi dinlerde günah anlayışı ele alınmıştır. İlahi dinlerden Yahudilik ve İslam'da günah anlayışına yer verdikten sonra Hıristiyanlıkta günah olgusu ve tezimizin konusu olan aslû günaha dair temel bilgiler verilmiştir.Birinci bölümde, Hıristiyanlıkta mevcut olan aslû günah inancında, diğer din ve kültürlerin etkilerine değindikten sonra Hıristiyanlıkta aslû günah inancının çıkış noktası olan Adem'in cennette yasak meyveyi yemesiyle işlediği ilk günah, sebep ve sonuçlarıyla birlikte incelenmiştir.İkinci bölümde, aslû günah inancında İsa'nın rolünü tespit etmek için İsa'nın hayatı,çarmıha gerilişi, kimliği ve mesajına yer verilmiştir. Daha sonra aslû günahla ilgili ilk kez farklı yorumlar getiren Pavlus'un ve aslû günahı sistemleştiren Augustin'in konuyla ilgili görüşleri aktarılmıştır. Yine bu bölümde Hıristiyanların aslû günahtan kurtuluş yollarına yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise Hıristiyanlıkta aslû günah inancıyla ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.
In our study, it is tried to put forward the belief in original sin that has affectedChristianity deeply and brought about many debates, and the historical development of thebelief.The study, composed of three parts. In the introduction, the concept of sin and sin inthe divine religions are issued. Giving place to the understanding of sin in Judaism and Islam,basic information on the concept of sin in Christianity and on the doctrine of original sin, thesubject of our thesis, are given.In the first part, after mentioning the influences of the other religions and cultures onthe doctrine of original sin in Christianity, the first sin committed by Adam and Eva by eatingthe forbidden fruit, the reason of why the original sin came up was researched.In the second part, to assess the role of Jesus in the doctrine of original sin; life,identity and message of Jesus are told about. By the way, the view of Pavlus who firstlyissued different interpretations about the original sin and Augustin who systematized it istransferred. Then, the theories Christians produced to salvation from this sin are brought up.The conclusion part is finished by a short evaluation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5956
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188706.pdf549.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons