Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5950
Title: Bursa ekolojik koşullarına uyan kışlık nohut ( Cicer arietinum L.) hatlarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma
Other Titles: A study on the determination of winter chickpea (Cicer arietinum L.) lines that match Bursa ecological conditions
Authors: Azkan, Nedime
Akman, Berati
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Agronomik özellikler
Bitki ekolojisi
Bursa
Nohut
Tarla bitkileri
Verim
Agronomic characteristics
Plant ecology
Chickpea
Field crop
Yield
Issue Date: Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akman, B. (1993). Bursa ekolojik koşullarına uyan kışlık nohut ( Cicer arietinum L.) hatlarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Bursa yöresinde 22 adet nohut hattı ile Canıtez 87 ve Güney Sarısı 482 (ILC482) çeşitlerinin verimi ile bazı agronomik özellikler arasındaki ilişkileri saptamak amacı ile 1991-1992 ürünü sezonunda yapılmıştır. Varyantlar arasıdna en yüksek tane verimi ni 103 numaralı hat (2687 kg/ha) verirken bu hattı 114 numaralı hat (2616 kg/ha) izlemiştir. Varyantlar arasındaki istatistik olarak bitki boyu, ilk baklanın yerden yüksekliği, bitkide anadal sayısı, dal başına düşen bakla sayısı, baklada tane sayısı, bakla boyu, bakla eni, bitki başına tane oranları bakımından önemli farklılıklar saptanırken, bitkide bakla sayısı bakımından farklılık görülmemiştir. En fazla ölüm 133 numaralı hatta (%26.46) bulunurken, en az ölüm 103 numaralı hatta (%0.56) görülmüştür. Bitki verimi ile 1000 tane ağırlığı, bakla boyu, bakla eni, ölüm oranları arasında olumlu ve önemli ilişki saptanırken, dekara verim, ilk baklanın yerden yüksekliği, dalda bakla sayısı, bitkide dal sayısı ve bitki boyu arasında olumlu fakat önemsiz, bitkide tane sayısı ve baklada tane sayısı arasında olumsuz ve önemsiz ilişkiler bulunmuştur. Hatlar arasında iri taneli, verimi yüksek ve soğuğa dayanıklı olan 114, 127, 144 numaralı hatlar ile ILC 482 çeşidi kışlık olarak Bursa yöresinde kültürü yapılabilecek nohutlar olarak gösterilebilir.
This study was carried out to determine the yields of varieties and the correlations among some agronomic traits of 22 chicle-pea stra ins and two varieties, Canztez 87, Güney Sarxsx 482 (ILC 482) around Bursa regiono Study set up during crop season of 199l-iy92. The highest seed yield was produced, by strain numbered, as 103 (2687 kg/ha) and this was followed by 114 numöered strain (26l6 kg/ha) It was found that there have been significant differences among strains in respect of plant height, the height of first pod from soil surface, branch numbers /plant, pod numbers/branch, seed numbers/pod, pod le tight, pod. width, seed numbers /plant, 1000-seed weight, seed yield, seed yield/plant and percentage of dead plant. Howewer, there was no significant difference among strains related to the pod numbers /plant. The highest dead percentage with %2&04& was obtained from 133 numbered strain and the lowest value obtained from 103 numbered strain. It was determined that there were positively significant diffe rences between seed yield/plant and 1000-seed weight, pod lenght, pod width, dead percentage. On the other hand, seed yield per decare corre lated positively but insignificantly with the height of the first pod from soil surface, pod numbers/branch, branch numbers /plant and plant height. The correlations were found negative and insignificant between seed yield per decare and seed numbers /plant, seed numbers/podo The strains numbered 114, 127 and 144 and the variety, ILC 482 may be suggested to begj?®wn around Bursa region as winter crops in respect of lange seed, higher yield and cold resistance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5950
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028022.pdf
  Until 2099-12-31
2.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons