Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5930
Title: Baş-boyun kanserlerinde tümör belirticilerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of tumor markers in head and neck cancers
Authors: Paralı, Engin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Biyobelirteçler-tümör
Head and neck neoplasms
Biomarkers-tumor
Kafa ve boyun neoplazmları
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Paralı, E. (1998). Baş-boyun kanserlerinde tümör belirticilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Baş-boyun YEH kanserlerinde son yirmi yıldır tanı ve tedavi konusunda belirgin ilerlemeler kaydedilse de hastaların mortalite istatistiklerinde ancak küçük değişiklikler gösterilmiştir. Bu nedenle toplum içindeki risk gruplarının belirlenmesi, kanserli hastaların erken tanınması, tedavi sonrası hasta takiplerinde gelişecek rekürrenslerin saptanması için tümör belirticileri olabilecek parametreler üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada, 25 baş-boyun kanserli hasta ile 25 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grupları oluşturuldu. Önceki çalışmalarda tümör belirticisi olabilecek 7 parametreye (AAT, AAG, CEA, Haptaglobulin, Ferritin, Albumin, Prealbumin) bakıldı. Kontrol grubundan Ter kez, hasta grubundan ameliyat öncesi, ameliyattan sonra erken, l.ay, 3. ay ve 6. ayda kanlan alınarak bu 7 tümör belirtici değerlerine bakıldı. Çalışmanın sonunda baş-boyun kanserli hastalarda sağlıklı kişilere göre AAG, AAT istatistiksel olarak anlamlı yüksek, prealbumin ise anlamlı düşük bulundu. Hastaların diferansiyasyon, primer kanser evresi gibi kanserin patolojik özelliklerine göre tümör belirticisi değerlerinde anlamlı fark saptanmazken, lenf nodu metastazının varlığında ise CEA'nın istatistiksel olarak anlamlı yükseldiği görüldü. Ameliyat öncesi ile sonrası arasındaki takip değerlerinden albüminde anlamlı düşme, ferritinde anlamlı yükselme ortaya çıktı. Çalışma süresinin yeterli olmaması nedeniyle ameliyat sonrası sadece 1 hastada rekürrens görüldü. Bu nedenle tümör belirticilerinin rekürrensli hastalar üzerindeki etkisi değerlendirilemedi. Bu çalışma, baş-boyun kanserinde daha çok tümör belirticisinin daha uzun süreyle araştırılması halinde ideal bir tümör belirticisinin bulunabileceği hakkında bize ümit verdi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5930
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088630.pdf
  Until 2099-12-31
3.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons