Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5919
Title: Çeşitli bağlamlarıyla küreselleşme sözcüğünün anlamları: Küreselleşme olgusuna felsefi bakış
Other Titles: With several ways globalizations meanings and philosophical looking to globalization
Authors: İyi, Sevgi
Başkan, Necmi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı.
Keywords: Küreselleşme
Evrensellik
Ekonomi
Popüler kültür
Kapitalizm
Liberalizm
Serbest piyasa ideolojisi
Dünya kenti
Yapısal uyum programları
Özgürlük
Kültür
Felsefi antropoloji
İnsan
İnsan hakları
Globalization
Universal
Economi
Popular cultur
Capitalizm
Liberalizm
Deoloji of free market
The world's city
Structural harmoney programmes
Freedom
Culture
Philosophical antropoloji human
Human rights
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başkan, N. (2005). Çeşitli bağlamlarıyla küreselleşme sözcüğünün anlamları: Küreselleşme olgusuna felsefi bakış. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, küreselleme sözcüğünün ekonomik, siyasal ve kültürel bağlamlarda bulduğu anlamlara, kavramın yasadığı çok anlamlılık ve çok boyutluluk sorununa değinilmiştir. İçeriğinin bulanık olmasına karsın hemen herkesçe anlamı açıkmışcasına ve gelişigüzel kullanımına tanık olduğumuz küreselleme sözcüğünün , bu nedenle küresel çaplı tüm girişimlerde sorunları kronikleştirdiği ve bu girişimlerin özellikle “insan” ile olan bağını yitirdiği saptanmıştır. İncelemede küreselleşmeye ilişkin yaklaşımlarda terimin özellikle özünü oluşturan varsayımları ele alma ve bu varsayımların çeşitli alanlarda yapılmış olan araştırmaların sağladığı küreselleme anlayışlarındaki yerine değinilmesine ve son olarak bu bağlantıları bir anlamda incelterek veriler ışığında küreselleme kavramının içeriğine ilişkin açık ve net bir sonuca ulaşma yoluna gidilmiştir. Ayrıca bu çalışma ekonomik yasam denilen şeyi, yasamın insana yakışır bir biçimde yaşanmasının nesnel yollarını sağlama yolu olarak görme gerekliliğinin ve yeniden yapılandırılması gerektiğinin altını çizmek istemektedir. Çalışmada bunun tek yolu ise , küreselleşmede küresel olanın serbest pazar ideolojisi değil, insan haklarının olması gerektiği seklinde gösterilmiştir.
In this study , it is touched to many meanings and mainy dimensions of the word “Globalization” that found its meaning in economic, politic and cultural lives. That’s why this word’s meaning isnt used correctly by peiple. So we can face many problems. III In this study, it is handled the usade of the word “Globalization” in the correct way and properyl. In additon this study shows that, economic life should be convenient for humans lives. And this study also shows that the unigue way of reaching the most convenient economic situation for peaple is not the Ideoloji of Free market, on the contrary , the human rihts should be.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5919
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188679.pdf751.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons