Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5911
Başlık: Bloom`un amaçlar taksonomisinin ilköğretim II. kademe resim-iş derslerine adaptasyonu
Diğer Başlıklar: Adaptation of Bloom`s objectives taxonomy to the drawing-work courses given in step II of primary education
Yazarlar: Erim, Gonca
Duyar, Derya
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Resim-iş dersi
Amaçlar taksonomisi
Eğitim programı
Günlük plan
Drawing-work course
Taxonomy of educational
Education program
Daily plan
Yayın Tarihi: 2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Duyar, D. (2005). Bloom`un amaçlar taksonomisinin ilköğretim II. kademe resim-iş derslerine adaptasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, Bloom’un amaçlar taksonomisinin İlköğretim II. Kademe resim-iş derslerine adapte edilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2003-2004 ve 2004-2005 bahar döneminde gerçekleşmiştir. Bursa ili merkez üç ilçeden (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) 10’ar okul olmak üzere toplam 30 okulda resim-iş öğretmenlerine anket uygulanmıştır. 2004-2005 bahar döneminde anket sonuçları doğrultusunda, Bloom’un amaçlar taksonomisi adapte edilerek amaçları ve hedef davranışları belirlenmiş örnek bir ders planı oluşturulmuştur. Bursa merkez ilçelerinden Osmangazi Hamitler Adnan Türkay ve Yıldırım Şehit Polis Bülent Arslan İlköğretim okullarının II. Kademeleri, 7/A sınıflarında bulunan 51 öğrenci örnek ders planı uygulanan grup, 7/B sınıflarında bulunan 51 öğrenci okul öğretmeni tarafından hazırlanan plan uygulanan grup olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu gruplardan 7/A grubuna araştırma kapsamında hazırlanan örnek ders planı uygulanmış, 7/B grubuna okulun resim öğretmeni tarafından hazırlanan ders planı uygulanmış ve öğrencilerden kendi portrelerini yapmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında öğrenci çalışmaları toplanarak değerlendirilmiştir. 7/A grubu öğrencilerine örnek ders planı kapsamında ön test ve son test uygulanarak ders öncesi ve ders sonrası bilgi düzeyleri kontrol edilmiştir.7/B grubuna ders anlatımında müdahale edilmemiştir. Araştırma kapsamında anket formu ve örnek ders planı veri toplama amacı ile hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anket formu ile öğretmenlere resim dersi amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediği, resim dersi programı hakkında görüşleri sorulmuştur. Öğretmen önerileri ve ders programı doğrultusunda örnek ders planı hazırlanarak Bloom’un amaçlar taksonomisi adapte edilmiştir. Öğrencilerin test sonuçları ve yaptıkları çalışmalar değerlendirildiğinde Bloom’un amaçlar taksonomisi adapte edilerek hazırlanan ders planının amaçların gerçekleşme derecesine olumlu katkısı olduğu ve öğretmenlere plan hazırlamada kolaylık sağladığı belirlenmiştir.
This study was carried out for the adaptation of Bloom’s taxonomy of educational objectives to the drawing-work courses given in II.th grade of Primary Education. The study was carried out in the spring semester of the instruction year 2003-2004 and 2004-2005. A poll was conducted with the teachers at each 10 schools, total of 30 schools, selected from each three districts of Bursa (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım). In the spring semester of 2004-2005, objectives and target habits were determined and a course plan was created adapting Bloom’s taxonomy in accordance with the poll results. Grade-7 Students from Primary Schools of Osmangazi Hamitler Adnan Türkay and Yıldırım Şehit Polis Bülent Arslan, Bursa, were distributed into 2 groups, 51 which are in 7/A branch which the plan prepared by the researcher is applicated, and 51 which are in 7/B branch which the plan prepared by the school teacher is applicated In the 7/A branch, the course program prepared under the study, and in the 7/B branch, the course program created by the drawing course teacher of the school was followed and the students were asked to prepare their projects. Projects prepared by the students under the study were collected and assessed. Pre- and post-course knowledge level of the 7/A branch was controlled with 10 tests and polls conducted under the study. It was not interfered in the teaching method in the 7/B branch. In the study, polls and sample course plans were used for the data collection. By means of polls, the teachers were asked for their opinions on whether the objectives of drawing course are achieved and on efficacy of the course program was questioned. Bloom’s taxonomy was adapted, creating a sample course program in accordance with the proposals of teachers and the course program. It was determined from the assessment of test results of students and their projects that the course plans created by the adaptation of Bloom’s taxonomy to have a positive effect on the achievement of objectives and to facilitate the creation of course plans by the teachers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5911
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
188681.pdf2.86 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons