Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5890
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFedakar, Recep-
dc.date.accessioned2020-01-14T07:12:04Z-
dc.date.available2020-01-14T07:12:04Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citationFedakar, R. (1998). Göğüs radyografilerinin adli tıpta yaş tayininde kullanılabilirliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5890-
dc.description.abstractUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Arşivinde bulunan posteroanterior toraks grafilerinden klavikulalann tamamen görüldüğü, klavikula fraktürü veya luksasyonu olmayan 312 si erkek ve 186 sı kadın toplam 498 toraks grafisi incelendi. Çalışmada önceden gerçek yaşı ve cinsiyeti bilinmeyen grafilerde klavikulalann medial ucundaki kolay tanınabilir şekiller olan mantar, kadeh (konkav), mühür (konveks), balıkağzı şekillerinin varlığı, sternoklavilular eklemdeki kalsifikasyon varlığı, klavikuladaki osteoporoz sübjektif olarak (osteoporoz yok, hafif osteoporoz, orta derecede osteoporoz, belirgin osteoporoz şeklinde) dört grupta, klavikulanın medial epifizinin kapanmasındaki dört basamağın (Basamak 1: epifiz mevcut değil, Basamak 2: epifiz mevcut ve füzyon olmamış, Basamak 3: epifiz kısmen füzyon olmuş, Basamak 4: epifiz tamamen füzyon olmuş) durumu, kostakondral bileşkedeki kalsifikasyon varlığı araştırılarak dekatlar halinde yaş tahmini yapıldı ve bulgular SPSS regresyon analizi ile değerlendirildi. Klavikulanın medial ucundaki mantar şeklinin çalışmamızda en son görüldüğü yaş ll'dir. Kadeh şekli 11 yaşından 26 yaşma kadar olan yaş grubunda gözlendi. Sıklıkla gözlendiği yaş grubu ise 11-20 yaştır ve %89'u bu gruptadır. Mühür şekli 17 yaşından itibaren gözlenmeye başlandı. Balıkağzı şeklinin ise en erken görüldüğü yaş 20'dir. Mühür ve balıkağzı şekilleri ise son dekada kadar gözlendi. En sık görülen mühür şeklidir. Sternoklavikular eklemdeki kalsifikasyonun varlığı en erken 16 yaşında görülmeye başlandı ve 18 yaşından itibaren çok büyük sıklıkla ileriki yaşlarda mevcuttu. En son gözlenmediği yaş 22'dir. Klavikulanın medial epifizinin kapanmasındaki 2. basamağın görüldüğü en erken yaşm 18, en son yaşm ise 22 olduğu saptandı. 3. basamak ise 17 yaşından 32 yaşma kadar52 gözlemlendi. Basamak 1 ve basamak 4 birbirinden güvenli bir şekilde aynlamadığından dolayı kapalı olarak değerlendirdik. Kostakondral birleşkede kalsifikasyon varlığım kadınlarda 40, erkeklerde ise 45 yaşından itibaren sıklıkla kalsifikasyon varlığım tespit ettik. Genel tabloda doğru tahmin oranımız %65.66'dır. En yüksek doğru tahmin oram %100 ile 1. dekatta, ikinci olarak ise %84.29 ile 3. dekattadır. Artan yaşla birlikte tahmin doğruluğunun azaldığı dikkati çekmektedir. Verilerimizin regresyon analizinde araştırdığımız beş bölümün de yaşla birlikte doğru orantılı biçimde değiştiğini tespit ettik. Uyarlanan regresyon denklemi [ Yaş = -6.22 + 2.64 (klavikulamn medial epifizinin kapanmasındaki dört basamağın durumu) + 4.19 (sternoklavilular eklemdeki kalsifikasyon varlığı) + 3.56 (kostakondral bileşkedeki kalsifikasyon varlığı) + 8.68 (klavikuladaki osteoporoz) + 3.92 (klavikulalann medial ucundaki şekiller) ] olayın %87'sini ( r2 = 0.87) açıkladığı tespit edildi ( Katsayılar: p<0.01, regresyon denklemi: p<0.01). Cinsiyetler arasında klavikulamn medial epifizinin kapanmasındaki dört basamakta Fischerin kesin ki-kare testi ile basamak 1 ve 2 (p<0.05), basamak 2 ve 3 (pO.01), basamak 2 ve 4 (p<0.05) arasında anlamlı farklılık tespit edildi. Aynı zamanda cinsiyetler arasında kostakondral bileşkedeki kalsifikasyon varlığında ki-kare testi ile (pO.01) anlamlı farklılık tespit edildi. Diğer verilerde cinsiyetler arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Verüerimizin analizi ve literatürdeki bilgiler ışığında göğüs radyografilerinin tüm dekatlarda ve özellikle 2. ve 3. dekat hakkında faydalı bilgiler sağladığından adli tıpta yaş tayinine yardımcı olduğu sonucuna vardık.tr_TR
dc.format.extent56 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAdli tıptr_TR
dc.subjectAge determinationen_US
dc.subjectRadyografitr_TR
dc.subjectForensic medicineen_US
dc.subjectRadiographyen_US
dc.subjectYaş tayinitr_TR
dc.titleGöğüs radyografilerinin adli tıpta yaş tayininde kullanılabilirliğitr_TR
dc.title.alternativeThe usability of chest radiographs for forensic age determinationen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088610.pdf
  Until 2099-12-31
3.38 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons