Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5886
Title: Teacher perceptions on classroom management in teaching English as a foreign language
Other Titles: Öğretmenlerin yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesinde sınıf yönetimine bakış açıları
Authors: Karatepe, Çiğdem
Daloğlu, Ebru Melek
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Lesson plans
Motivation
Classroom management
Foreign language teaching
Time management
English
Ders planları
Motivasyon
Sınıf yönetimi
Yabancı dil öğretimi
Zaman yönetimi
İngilizce
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Daloğlu, E. M. (2002). Teacher perceptions on classroom management in teaching English as a foreign language. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: This study is conducted to investigate the perceptions of teachers on particular aspects of classroom management such as beginning the lesson, time management, lesson planning, motivating the students and student misbehaviours. The data is gathered from 142 subjects who are grouped into four according to the amount of 'teaching experience' they have: 1) The Trainee 2)The Novice 3) The Experienced I and 4) The Experienced II groups. Observation, questionnaire and interviews are the data collection instruments which are used in the study. For the analysis of the data descriptive statistics, item analysis and correlation are used. According to the analysis all teacher groups seem to regard amount of teaching experience and planning as important factors in classroom management. However, the results indicate that teacher groups have different strategies when making a lesson plan; while inexperienced teachers prefer to make detailed written plans, the more experienced ones make plans mentally or in the format of an outline. In addition, the study reveals that the teachers who have less amount of teaching experience have more difficulty in motivating students and making them participate in the lessons actively. In addition, teacher groups have significantly different perceptions in terms of the strategies they use to persuade the students to participate in the lesson actively. It is an interesting finding that teachers in the experienced groups seem to use pair work and group work activities in the classroom more often. The results also reveal that teacher groups have different perceptions and strategies in terms of coping with the student misbehaviours especially when dealing with the students who are not interested in the lesson.
Bu çalışma, öğretmenlerin sınıf yönetiminin derse başlama, zaman yönetimi, ders planlama, öğrencileri motive etme ve öğrenci davranışları gibi belirli yönleri hakkındaki algılarını araştırmak için yapılmıştır. Veriler, sahip oldukları 'öğretim deneyimi' miktarına göre dört grupta toplanan 142 denekten toplanmıştır: 1) Stajyer 2) Acemi 3) Deneyimli I ve 4) Deneyimli II grupları. Gözlem, anket ve görüşme, çalışmada kullanılan veri toplama araçlarıdır. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinin analizi için madde analizi ve korelasyon kullanılmıştır. Analize göre, tüm öğretmen grupları öğretim deneyimi ve planlamanın miktarını sınıf yönetiminde önemli faktörler olarak görmektedir. Ancak sonuçlar, ders planını yaparken öğretmen gruplarının farklı stratejilere sahip olduğunu göstermektedir; deneyimsiz öğretmenler detaylı yazılı planlar yapmayı tercih ederken, daha deneyimli olanlar zihinsel veya taslak formatında planlar yaparlar. Buna ek olarak, çalışma daha az öğretmenlik deneyimi olan öğretmenlerin öğrencileri motive etmek ve derslere aktif olarak katılmalarını sağlamakta daha fazla zorluk yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca, öğretmen grupları öğrencileri derse aktif olarak katılmaya ikna etmek için kullandıkları stratejiler açısından önemli ölçüde farklı algılara sahiptir. Deneyimli gruplardaki öğretmenlerin sınıfta ikili çalışma ve grup çalışması aktivitelerini daha sık kullandıkları ilginç bir bulgudur. Sonuçlar ayrıca öğretmen gruplarının özellikle dersle ilgilenmeyen öğrencilerle uğraşırken öğrenci davranışları ile baş etme konusunda farklı algı ve stratejilere sahip olduklarını ortaya koymaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5886
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113650.pdf
  Until 2099-12-31
6.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons