Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5879
Title: An Investigation into the homework system in EFL classes
Other Titles: İngilizce yabancı dil öğretim sınıflarında ödev sistemi üzerine bir araştırma
Authors: Saka, Ayşe Rana
Özmen, Yeşim Gökben
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Homework
EFL
Classroom
Teacher
Learner
Perspectives
Ödev
ESL
Sınıf
Öğretmen
Öğrenci
Perspektifler
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özmen, Y. G. (2002). An Investigation into the homework system in EFL classes. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The present study aimed to investigate the teachers' and the learners' perspectives on the current homework system in EFL classes. With regard to the homework system under investigation, the main areas of concern were: the quantity of homework, individualisation, motivation, homework correction, homework instruction, creativity, groupwork, parents and environment, and computer use. The data was obtained from 250 learners and 25 teachers from five different public schools in Bursa, Turkey. The instruments used in this study were questionnaires and interviews both for teachers and learners, classroom observation and field notes. Questionnaires were the leading instruments of the study, and, the interviews, classroom observation and field notes also helped to get further deeper information about the teachers' and the learners' perspectives on the current homework system in EFL classes. The analysis of the data emerged intriguing results. It was found out that neither the teachers nor the learners believe in the use of too much homework but on the other hand teachers do not contact with the other teachers to avoid too much homework. Both learners and teachers admit that individualisation is important but the teachers complain that they do not have enough time to deal with the learners individually. The study showed that both the teachers and the learners emphasise the importance of motivation. Besides, both the learners and the teachers mention that there would not be any use if there were no homework correction. The way teacher gives homework instructions is another important aspect to point out. As for creativity, neither the learners nor the teachers believe that it is useful to force someone to be creative. Learners seem to believe that groupwork homework motivates them. Regarding, the place of parents and the place of environment, It was found that learners do not want their parents to be in contact with their teachers. The study also revealed that most of the learners in the study have suitable environment at home to study but having thisopportunity does not mean that they do their homework properly. Moreover, both learners and teachers find using computer and internet for homework useful. As a conclusion, it is suggested that both the teachers and the learners need to revise their perspectives on the current homework system in the light of the results offered by this study.
Bu çalışma, öğretmenlerin ve öğrencilerin EFL sınıflarındaki mevcut ödev sistemine bakış açılarını incelemeyi amaçlamıştır. İncelenen ödev sistemi ile ilgili olarak, endişe duyulan başlıca alanlar şunlardır: ödev miktarı, bireyselleştirme, motivasyon, ödev düzeltme, ödev eğitimi, yaratıcılık, grup çalışması, ebeveynler ve çevre ve bilgisayar kullanımı. Veriler Bursa, Türkiye'deki beş farklı devlet okulundan 250 öğrenen ve 25 öğretmenden elde edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan araçlar hem öğretmenler hem de öğrenciler için anketler ve mülakatlar, sınıf gözlemleri ve alan notlarıdır. Anketler çalışmanın öncü araçlarıydı ve mülakatlar, sınıf gözlemleri ve saha notları da öğretmenlerin ve öğrencilerin EFL sınıflarındaki mevcut ev ödevlerine ilişkin bakış açıları hakkında daha derin bilgi edinilmesine yardımcı oldu. Verilerin analizi ilgi çekici sonuçlara ulaştı. Ne öğretmenlerin ne de öğrencilerin çok fazla ödev kullanımına inanmadıkları, ancak öte yandan öğretmenlerin çok fazla ödevden kaçınmak için diğer öğretmenlerle temas kurmadıkları tespit edilmiştir. Hem öğrenenler hem de öğretmenler bireyselleşmenin önemli olduğunu kabul ederler, ancak öğretmenler öğrencilerle bireysel olarak ilgilenmek için yeterli zamanları olmadığından şikayet ederler. Çalışma hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin motivasyonun önemini vurguladığını göstermiştir. Ayrıca, hem öğrenciler hem de öğretmenler, ödev düzeltmesi yapılmazsa bunun bir faydası olmayacağını belirtmektedir. Öğretmenin ödev talimatlarını verme şekli, dikkat çekilmesi gereken bir diğer önemli husustur. Yaratıcılığa gelince, ne öğrenenler ne de öğretmenler birisini yaratıcı olmaya zorlamanın yararlı olduğuna inanmamaktadır. Öğrenciler grup çalışması ödevlerinin onları motive ettiğine inanmaktadır. Ebeveynlerin yeri ve çevrenin yeri ile ilgili olarak, öğrencilerin ebeveynlerinin öğretmenleriyle iletişim kurmasını istemediği bulunmuştur. Çalışma, çalışmadaki öğrencilerin çoğunun evde çalışmak için uygun bir ortama sahip olduğunu, ancak bu fırsatın olması ödevlerini doğru yaptıkları anlamına gelmediğini ortaya koymuştur. Dahası, hem öğrenciler hem de öğretmenler ödev için bilgisayar ve internet kullanmayı yararlı bulmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışmanın sunduğu sonuçlar ışığında hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin mevcut ev ödevi sistemine ilişkin bakış açılarını gözden geçirmeleri gerektiği önerilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5879
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113030.pdf
  Until 2099-12-31
5.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons