Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5876
Title: Polikistik over sendromunda plazma renin düzeyleri ve ayırıcı tanıdaki yeri
Other Titles: Plasma renin levels in polycystic ovary syndrome and its role in differential diagnosis
Authors: Sözer, Meral Candan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Polycystic ovary syndrome
Renin
Polikistik over sendromu
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sözer, M. C. (1999). Polikistik over sendromunda plazma renin düzeyleri ve ayırıcı tanıdaki yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: PCOS' nun etyolojisi kesin olarak belli olmamakla beraber, adrenal ve ovaryan androjenlerin bu sendromun bir parçası olduğu konusunda fikir birliği vardır. Pubertede insülin rezistansı ile eş zamanlı başlangıç gösteren PCOS 'nun etyolojisinde insülin rezistansının da rol oynadığı düşüncesi halen geçerliliğini sürdürmektedir. Ancak bu sendromdaki klinik tablo sadece hiperinsülinizmle açıklanamaz. Son yıllarda yapılan çalışmalar, PCOS etyolojisinde ovaryan renin-anjiotensin sisteminin etkin olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda ; PCOS ' lu olgularda renin düzeyini belirledik ve PCOS ' nun tanısında kullanılan gonadotropinler, androjenler ve ultrasonografi ile renin düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırdık. Çalışma 4 grup hasta üzerinde planlandı. Birinci grup ; PCOS tanısı konmuş 40 olgu, ikinci grup ; oligomenoreik siklusları olan ancak klinik ve laboratuar bulguları olarak PCOS ' na uymayan 30 olgu, üçüncü grup ; PCOS tanısı konmuş ve 3 ay süreyle günde35 mikrogram etinil östradiol ve 2 miligram siproteron asetat tedavisi alan 15 olgu, dördüncü grup; düzenli siklusları olan ve bilinen bir hastalığı olmayan 30 kontrol olgusundan oluşturuldu.41 Sonuçta ; PCOS olgularında serum renin düzeyi diğer gruplara göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı ( p = 0.0005 ). PCOS grubu ve oligomenore grubunun ikili karşılaştırılmasında ; renin ve serbest testosteron düzeylerinin anlamlı farklılık gösterdiği belirlendi ( p < 0.0001 ). Serum renin düzeyi ile diğer bütün parametreler teker teker karşılaştırıldığında ; PCOS grubunda SHBG ile ters yönde, düşük düzeyde ( p = 0.034 ), tüm gruplarda, aldosterone aynı yönde düşük düzeyde ( p = 0.039 ) korelasyon saptandı. Bunun dışında renin düzeyi ile diğer parametreler arasında herhangi bir korelasyon olmadığı görüldü. Çalışmamızdan çıkardığımız sonuç ; renin PCOS etyolojisinde rol oynayan etkenlerden biri olabilir, tanısında bir belirteç olarak kullanılabilir. Bu olgularda medikal tedaviyle renin düzeyi düşürülse de, normal değerlere inmemektedir. PCOS ' nda hipertansiyonun kontrolünde ve prognozunda renin yüksekliğinin rolü ve ateroskleroz riski konusunda pek çok çalışmaya gerek vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5876
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088914.pdf
  Until 2099-12-31
5.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons