Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5874
Title: Malign özofagus obstrüksiyonu ve özofagorespiratuar fistülin palyatif tedavisinde self ekspandable metalik stentlerin etkinliği
Other Titles: Efficacy of self-expandable metallic stents in palliative treatment of malignant esophageal obstruction and esophagorespiratory fistula
Authors: Sadıkoğlu, M. Y.
Tangay, Y. Ziya
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Stentler
Esophageal stenosis
Stents
Yutma bozuklukları
Deglutition disorders
Özofagus neoplazmları
Esophageal neoplasms
Özofagus stenozu
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tangay, Y. Z. (1999). Malign özofagus obstrüksiyonu ve özofagorespiratuar fistülin palyatif tedavisinde self ekspandable metalik stentlerin etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Özofagus kanseri, yıllık 7,5/100.000 oranındaki insidansı ile sık görülen bir hastalıktır. Tanı konulduğunda hastaların %50'sinden fazlası inoperable olduğundan bu olgulara sadece şiddetli disfaji ve özofagorespiratuar fıstülün giderilmesine yönelik palyatif tedavi uygulanır. Yutma fonksiyonunun yeniden sağlanması amacıyla cerrahi bypass, radyoterapi, laser fotokoagülasyon, rijit plastik endoprotezler gibi birçok palyatif yöntem geliştirilmiştir. Ancak bu yöntemlerin herbiri önemli mortalite ve morbidite oranlarına sahiptir. Self ekspandable metalik stentler son yıllarda malign özofagus stenozları ve özofagorespiratuar fistül palyatif tedavisinde yaygın kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Biz bu çalışmamızda, metalik stent yerleştirdiğimiz inoperable özofagus stenozlu ve/veya özofagorespiratuar fistüllü olgularda yöntemin etkinliğini ve komplikasyonlarını değerlendirdik. Malign özofagus stenoz veya özofagorespiratuar fistüllü 28 olgumuzdan 24'üne bir, 4'üne iki stent olmak üzere toplam 32 stent uygulandı. Stent yerleştirilen tüm olgularda girişim teknik olarak başarılı idi. Stentyerleştirilmesi sırasında klinik olarak önemii bir komplikasyon gelişmedi." Stenozlu hastalarda işlem sonrası özofagogramlarda lümen çapının arttığı ve pasajın sağlandığı saptandı. Trakeoözofagial fıstül, dört hastanın üçünde (%75) kapatıldı. Olgular stent sonrası klinik ve radyolojik olarak takip edildi. Onbeş hasta (%62,5) takip sırasında eks oldu. Malign stenozlu 24 olgunun tümünde (%100) palyatif fayda sağlanarak disfaji skorunda ortalama 1,8 grade azalma saptandı. Otuziki stentin, ikisinde ingrowth ve ikisinde overgrowth nedeniyle olmak üzere %14,3 oranında tekrarlayan disfaji gelişti. Otuziki stentin 4'ünde (%12,5) parsiyel migrasyon izlendi. Sonuç olarak; inoperable özofagus kanseri ve özofagorespiratuar fistülün palyatif tedavisinde metalik stentlerin, morbidite ve mortalite oranlarının az olması, semptomları kısa sürede etkin bir şekilde önlemesi nedeniyle güvenilir ve etkin bir yöntem olduğu kanısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5874
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088949.pdf
  Until 2099-12-31
3.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons