Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5869
Title: Parkinsonlu hastalarda beyin sapı kısa, orta ve uzun latanslı işitsel potansiyeller ve işitsel P300 incelenmesi
Other Titles: Brainstem short, medium and long latency auditory potentials and auditory P300 examination in patients with Parkinson's disease
Authors: Ozgan, Esen
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Uyarılmış potansiyeller-işitsel-beyin sapı
Evoked potentials-auditory-brain stem
Parkinson hastalığı
Parkinson disease
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ozgan, E. (1999). Parkinsonlu hastalarda beyin sapı kısa, orta ve uzun latanslı işitsel potansiyeller ve işitsel P300 incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İdyopatik Parkinson hastalığı (PH), orta ve ileri yaş grubunu tutan, hareket bozukluğuyla karakterize bir klinik tablodur. Hastalığın fizyopatolojik bulgulan temel olarak substansia nigra pars kompakta tabakasındaki nöronal hasar ve buna ikincil gelişen bazal ganglia ve ilgili diğer yapılar arası dengenin bozulmasıdır. Bu çalışmada amacımız PH'da işitsel yolların etkilenip etkilenmediğini nörofizyolojik yöntemlerle ortaya çıkarmaktı. Bu amaçla işitme yollarına ait anatomik yapıların değerlendirilmesinde kısa (BAEP), orta (MLR) ve uzun (CERA) latanslı işitsel potansiyeller ve kognitif tutulumun değerlendirilmesinde olaya ilişkin endojen potansiyeller (ERP) kullanıldı.Ayrıca her iki gruba demans ve depresyon yönünden, bu tanılara özgü tarama testleri olan Blessed kısa oryantasyon-bellek-konsantrasyon testi (BKOBK), mini mental durum testi (MMD) ve geriyatrik depresyon skalası (GDS) uygulandı. Çalışma grubu yaş ortalaması 63,6 olan 20 Parkinsonlu olgu ile yaş ortalaması 61,8 olan 10 kişilik kontrol grubundan oluştu. Bulgularımız;. Sağ BAEP lll-V interpik latansının PH olan grupta daha kısa olduğu görüldü.Solda III. dalga amplitüdü ise kontrole göre daha yüksek amplitüdde tespit edildi. Bunların dışındaki dalga değerleri arasında anlamlı bir fark gözlenmedi.. MLR yönteminde ise, tümü sağ elini kullanan olgularda, kortikal veya subkortikal işitme merkezine ait olduğu sanılan sol Pa latansında uzama, sol Na ve her iki taraf Nb-Pb amplitüdünde artma görüldü. PH patogenezinde rol aldığı sanılan pedunkülopontin tegmental nükleusda hiperaktivasyon-disinhibisyon veya inaktivasyon olduğunu belirten farklı yorumlara rağmen çalışmamızda gösterilen Nb-Pb amplitüd artışının hiperaktivasyon-disinhibisyonla ilişkili hipotezi destekler nitelikte olabileceğini düşündük. T.C.. CERA uygulaması sonuçlarında PH'da sol N1 ve Sağ N2 latansında kontrollere oranla anlamlı kısalma olduğu görüldü. Amplitüdlerde herhangi bir farklılık izlenmedi.. Tarama testleri ile kognitif etkilenmenin olmadığını düşündüğümüz hasta grubumuzda, olaya ilişkin endojen potansiyel sonuçlarımızın kontrollerle benzer oranda çıkması da literatür bilgilerini destekledi. Sonuç olarak bu çalışma Parkinson hastalığında işitmeye ait beyinsapı, kortîkal ve subkortikal anatomik yapı ve yolların patolojik süreçten etkilenmiş olabileceği fikrini desteklemiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5869
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088944.pdf
  Until 2099-12-31
2.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons