Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5868
Title: Almanca öğretmen adaylarında yabancı dil öğrenme stratejileri kullanımı
Other Titles: Language learning strategies use of German teacher candidates
Authors: Güler, Gülten
Karamanoğlu, Ş. Şadi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Yabancı dil öğrenme stratejileri
Anket
Almanca
Cinsiyet
İngilizce bilgisi
Language learning strategies
Questionnaire
German
Gender
English background
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karamanoğlu, Ş. Ş. (2005). Almanca öğretmen adaylarında yabancı dil öğrenme stratejileri kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Oxford’un (1990) elli maddelik Dil Öğrenme Stratejileri Dökümü (DÖSD) Alman diline uyarlanmıs Türkçe çevirisi kullanılarak dört üniversite Alman Dili Eğitimi 3. Sınıf öğrencisi 126 deneğe uygulanmıştır. DÖSD altı strateji alt kategorisi içermektedir : hatırlama, bilişsel, eksik bilgiyi tamamlama, üstbilişsel, duyuşsal ve sosyal stratejiler. Deneklere aynı zamanda öğrenci tanıma anketi de verilerek cinsiyetleri, Almancayı nerede öğrendikleri, Yabancı dil öğrenme stratejileri ile karsılaşma durumları ve ingilizce bilgileri ile ilişkin veriler toplanmıştır. Birinci bölümde yabancı dil öğrenme stratejileri ve Türkiye’de Almanca öğretmenlerinin eğitimi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde DÖSD ve öğrenci tanıma anketi sonuçları SPSS 13.0 istatistik programı ile incelenerek sonuçlar ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak tablolar halinde sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise elde edilen sonuçlar alanda yapılan diğer araştırma sonuçları ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmada yabancı dil öğrenme stratejilerinin kullanım sıklığında cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. İngilizce bilgisi ve yabancı dil öğrenme stratejilerinin kullanım sıklığı arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Almancayı yurt dışında öğrenmiş olan öğrenciler lehine, bilişsel strateji kullanımında anlamlı bir fark belirlenmiştir. Ayrıca yabancı dil öğrenme stratejilerinin kullanımı konusunda bir eğitim almadığını veya bilgisinin olmadığını ifade eden öğrencilerle stratejileri derslerinde bazen söz edildiğini belirten öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevapların karşılaştırılmasında strateji eğitimini derslerinde bazen alan öğrenciler lehine, duyuşsal stratejiler kullanımında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.
This study, using the Turkish translation of Oxford’s (1990) fifty-item Strategy Inventory for Language Learning (SILL version 7.0) adapted to German language learning investigated the self-reported language learning strategy use of 126 German language teaching departement 3. grade students of four universities in Turkey. SILL consists of six categories of strategies : memory, cognitive,compensation, metacognitive, affective and social. The participians were also given a questionnaire to gather information on their gender, German learnsng background, their learning strategy background and their English background. In the first part of thss study, the language learning strategies and the education in German language teaching departments of universities in Turkey is examined. In the second part the results of the SILL were analysed using SPSS 13.0 and the results were given with means and standart deviations. The results showed no significant difference between gender groups in terms of strategy use. No significant difference between the English backround and frequency of using the strategies was found. The results showed that there was a significant difference in the frequency of high strategy use of the cognitive strategies among the students who learned German in the European countries. Also a significant difference was noted in the frequency of high strategy use of affective strategies among the students who had a backround of the learning strategies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5868
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188699.pdf456.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons