Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5856
Title: Koroner arter hastalığı ve klamidya pnömoni arasındaki ilişki
Other Titles: Correlation between coronary artery disease and chlamydia pneumonia
Authors: Kumbay, Ethem
Özdemir, Aslan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Klamidya pnömoni
Koroner arter hastalığı
Coronary artery disease
Chlamydia pneumonia
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, A. (1998). Koroner arter hastalığı ve klamidya pnömoni arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmaya Ocak 1998 ve Haziran 1998 arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji kliniğine kabul edilerek koroner anjiyografî endikasyonu olan 350 hasta alındı. Bu hastaların 237' si koroner arter hastalığı saptanıp çalışma grubu olarak alınırken,113'ünde hastalık saptanmadı ve kontrol grubu olarak ahndı.Çahşma grubunun 171 'inde (% 72) KP Ig G potitifliği mevcutken, kontrol grubunun 48'inde (% 42) pozitifti ve iki grup arasında istatistiksel olarak önemli fark vardı. (p< 0,0001) KP ve koroner arter hastalığı risk faktörleri arasındaki ilişkiyi incelemek için koroner arter hastalığı olan ve olmayan gruplarda seropozitif ve seronegatif hastalan karşılaştırdık. KAH'ı grubunda, HT, DM, sigara içimi, aile öyküsü ve total kolesterol, HDL, TG, lipoprotein (a), Apo-B ortalama değerleri arasından seropozitif ve seronegatif hastalar arasında fark yoktu. Kontrol grubunda ise seronegatif ve seropozitif hastalar arasında HT, DM, sigara içimi, aile öyküsü insidanslan ve HDL, TG, Lipoprotein (a), Apo-B nin ortalama değerleri arasında istatistiksel fark yok iken (p> 0,05), seronegatif grupta total kolesterol daha -48-yüksekti ve iki grup arasında istatistiki fark bulundu. (p< 0,05) Bu sonuçlar kronik KP infeksiyonunun KAH gelişmesinde diğer risk faktörlerinden bağımsız önemli bir risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir.
350 patients who had coronary angiography at Uludağ Universtiy School of Medicine between jaunary 1998 and June 1998 were included in the study. Among these patients ;coronary artery disease were diagnosed in 237 and taken as the study group. 113 patents were included in the control group whose coronary arteries were found intact. In the study group, Chlamydia pneumonia Ig G was positive in 171 patients (%72), however it was positive in only 48 patients (%42) in the control group. There was statiscally significant difference between two groups (p < 0.0001). In order to search for the relationship between Chlamydia pneumonia and coronary artery disease risk factors, seropositive and seronegative patients were compared. In the coronary artery disease group there was no difference between the seronegative and seropositive patients in the incidence of hypertension, diabetes mellitus, smoking, family history. There also was found no difference between the seronegative and seropositive according to the avarege total cholesterol, HDL, trigliseride, lipoprotein(a), Apo-B levels. In the control group there was no statistically significant difference between the seronegative and seropositive patients when compared for the incidence of hypertension, diabetes mellitus, smoking, family history and the avarege levels of HDL, trigliseride, lipoprotein(a), Apo-B (p > 0.05). Total cholesterol level was higher in the seronegative group and it was statistically significant (p < 0.05). These results indicate that the chronic Clamydia pneumonia infection might be an independent risk factor for the development of coronary artery disease.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5856
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088623.pdf
  Until 2099-12-31
2.53 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons