Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5854
Title: Farklı dozlardaki gonadotropinlerin fare ovaryumu üzerine etkisinin histolojik düzeyde incelenmesi
Other Titles: The effect of different doses of gonadotrophins on mouse ovary by histological analysis
Authors: Erdost, Hatice
Pancaroğlu, Güzin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Süperovulasyon
PMSG
hCG
Ovaryum
Fare
Superovulation
Ovarium
Mouse
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pancaroğlu, G. (2013). Farklı dozlardaki gonadotropinlerin fare ovaryumu üzerine etkisinin histolojik düzeyde incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızın amacı 7 haftalık farelere, farklı dozlarda PMSG ve takiben hCG uygulamalarının, ovaryumda folliküler gelişime ve korpus luteum oluşumuna olan etkilerinin, histolojik ve istatistiksel yöntemler ile belirlenmesidir. Çalışma materyali olarak 7 haftalık 40 adet BALC/c soyu dişi fare kullanıldı. Fareler, rastgele dört gruba ayrılarak, kontrol grubuna, 0.2 ml serum fizyolojik enjekte edildi. Diğer üç gruba subkutan yolla sırasıyla 2.5; 5 ve 7.5 I. U. PMSG hormonu verildi. PMSG enjeksiyonunu izleyen 48'inci saatte, deney gruplarına, PMSG'nin artan dozuna paralel olarak, gruplara sırasıyla 2.5; 5 ve 7.5 I. U. hCG, kontrol grubuna ise 0.2 ml serum fizyolojik subkutan yolla enjekte edildi. Histolojik incelemeler için alınan ve tespit edilen ovaryumlar rutin histolojik metodlar uygulanarak histolojik yapının incelenmesi için Crossmon?ın üçlü boyama tekniği uygulandı. Çalışmamızda 3 farklı dozda yapmış olduğumuz uygulamalarda tüm deney gruplarında folliküler gelişimin kontrole oranla daha fazla olduğu görüldü. Gelişen follikül sayısının I. deney grubunda en çok olduğu sırasıyla III. ve II. deney grubu ile en az kontrol grubunda olduğu saptandı. Ovulasyon açısından korpus luteumlar değerlendirildiğinde en çok III. deney grubu sırasıyla II. ve I. deney grupları bulunurken en az kontrol grubunda olduğu görüldü. Uygulanan protokollerin hepsinde kullanılan gonadotropin dozuna bağlı olarak folliküler gelişimin ve ovulasyonun arttığı saptandı. Sonuç olarak; hazırlanan bu tez çalışmasında en çok korpus luteum oluşumunun saptandığı III. deney grubunun (7.5 I.U. PMSG ve ardından 7.5 I.U. hCG?nin s.c. enjeksiyonunun) histolojik değerlendirmeler sonucunda, en uygun süperovulasyon protokolü olduğuna karar verildi.
The aim of our study is to determine the effect of PMSG and following hCG administration to seven-week-old mice follicule development and corpus luteum formation by histological and istatistical methods. Seven-week-old, fourty BALB/c breed female mice were used in this study. Mice were divided in to four groups randomly, and 0.2 ml buffer saline was injected to control group. PMSG hormone was administrated doses of 2.5; 5 and 7.5 I.U. respectively to other three groups. hCG was injected 2.5; 5 and 7.5 I.U. subcutanous doses respectively to the experiment groups after 48 hours later than PMSG administration and 0.2 ml buffer saline was injected subcutanously to control group. Ovaries were gathered and fixed for histological examination and Crossmon?s triple staining method was applied for examination of histological structure after routine histological methods. In our study, administration of three different doses, follicular development in all experiment groups were more than control group. First experiment group had the most developing follicule number, followed by third and second experiment group respectively and at least control group. Corpus luteums were evaluated for ovulation and third experiment group had the most numbers of corpus luteums than followed by second, first and control group respectively. In all procedures, follicular development and ovulation were increased depending on the applied dose of gonadotrophin. As a result of this thesis; after histological examination, it was decided, Third experimental group had the most number of corpus luteum formation (7.5 I.U. PMSG and following 7.5 I.U. hCG subcutanous administration) was the most appropriate superovulation procedure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5854
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
341905.pdf6.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons