Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5844
Title: Pankreas kanserli hastalarda klasik 4 alan kutu tekniği, 3 boyutlu konformal radyoterapi tekniği ve yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğinin dozimetrik olarak karşılaştırılması
Other Titles: Dosimetric comparision of classical 4 field box technique, 3 dimensional conformal radiotherapy technique and intensity modulated radiation therapy technique in pancreatic cancer patients
Authors: Kurt, Meral
Kurt, Fikri
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp-Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı (Sağlık Fiziği).
Keywords: YART
3BKRT
4 alan kutu tekniği
Pankreas kanseri
Homojenite
Konformite
IMRT
3DCRT
4 field box technique
Pancreatic cancer
Homogenite
Conformite
Issue Date: 12-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, F. (2013). Pankreas kanserli hastalarda klasik 4 alan kutu tekniği, 3 boyutlu konformal radyoterapi tekniği ve yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğinin dozimetrik olarak karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada amaç, pankreas kanseri tedavisinde kullanılan 3 alanlı 3BKRT tekniği ile Klasik 4 alanlı Kutu tekniği ve 5 alanlı YART tekniklerinin hedef hacimdeki dozlarını incelemek ve kritik organların almış olduğu dozları DVH yardımıyla karşılaştırmak ve kullanılan bu tekniklerin homojenite ve konformite indekslerini karşılaştırmaktır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı? nda tedavi edilen 15 pankreas kanserli hastanın BT görüntüleri 3 mm kesit aralıkları ile taranmıştır. Taranan görüntüler konturlama bilgisayarına aktarılıp uzman radyasyon onkoloğu tarafından hedef hacim ve riskli organlar konturlandıktan sonra üç boyutlu görüntüleri elde edilmiştir. Elde edilen görüntüler CMS XIO Tedavi Planlama Sistemi? ne (TPS) aktarılarak her hasta için hedef hacme ve bu hedefin sağlıklı organlarla komşuluğuna bağlı olarak YART planları tersten planlama (inverse planning) yöntemi kullanılarak, 3 alan 3BKRT ve 4 alan kutu tekniği ile oluşturulan tedavi planları ise öne doğru planlama (forward planning) yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan planlarda DVH yardımıyla kritik organların aldığı doz değerleri ve tümör yatağına verilen dozlar incelenmiştir. Kritik organ olarak spinal kord, karaciğer, sağ ve sol böbrek dozları değerlendirilmiştir. Homojenite ve konformite indeks analizlerinde RTOG?nin tanımlamaları referans alınmıştır. Elde edilen tedavi planları incelendiğinde CTV ve GTV? nin aldığı maksimum doz değerleri YART tekniğinde daha yüksek iken, minimum değerleri YART tekniğinde daha düşük bulunmuştur. CTV ve GTV? nin aldığı doz değerleri bakımından 3 alan 3BKRT ile 4 alan kutu tekniği arasında fark bulunamamıştır. Çalışmamızda incelenen sağlıklı organlar arasında tedavi planları arasında en fazla fark gösteren organ karaciğer olmuştur. YART planlama tekniğinde incelenen tüm doz değerlerinde YART tekniği 3BKRT tekniğine üstünlük sağlarken 3 alan 3BKRT tekniği de 4 alan kutu tekniğine üstünlük sağlamıştır. Elde edilen spinal kord değerlerinde en yüksek veriler 4 alan kutu tekniğinden elde edilmiştir. Bunun sebebi dört alan kutu tekniğinde kullanılan arka alandır. Her ne kadar YART tekniğinin sol böbrek için yüksek sonuçlar verdiği görülse de sağ böbrek dozlarında YART tekniğinin bariz üstünlüğü göze çarpmaktadır. Sonuç olarak, elde ettiğimiz değerlerin kabul sınırları içerisinde olduğu görülürken, sağlıklı dokuları korumak açısından YART tekniğinin 3 alan ve 4 alan tekniklerine, 3 alan 3BKRT tekniğinin de 4 alan kutu tekniğine üstünlük sağladığı görülmüştür. Tümör yatağına verilen dozlarda ise YART tekniğinin maksimum değerleri daha yüksek bulunmuştur.
The purpose of this study, investigate the target volume and criticial organ doses 3 field 3 Dimensional Conformal Radiotherapy technique, 4 field Box technique and Intensity Modulated Radiation Therapy technique in pancreatic cancer patients and also compare the homogenity and conformity index of these techniques. CT images of 15 patients who were treated in Uludag University School of Medicine Department of Radiation Oncology were scanned with 3 mm slice intervals. The scanned images were transferred to contouring computer and their three dimensional images were obtained after contouring the target volume and organs at risk. After transferring these images to the treatment planning system, IMRT plans were done by using inverse planning and 3 field 3DCRT and 4 field Box Technique were done by using forward planning method for each patient depending on the target volume and neighborhood of target with healthy organs. Under the favour of DVH the dose of the critical structure and target volume are investigated. The dose of spinal cord, liver, right and left kidney was analysed as critical organs. In the analysis of the homogenity and conformite index the definition of RTOG taken as a reference. When we examine the results of CTV and GTV we seen that while the maximum dose values of IMRT technique are higher, the minimum dose values are lower. There is no differences in point of dose values of CTV and GTV between the 3 field 3DCRT and 4 field box technique. Liver showed the most difference values between the healty organs which was examined in our study. While IMRT plans are best in all values of investigated about the liver, 3 field 3DCRT technique showed the better results than 4 field box technique. The data obtained from the spinal cord, the highest values were obtained from four field box technique. The reason of this, the posterior field used for this technique. Although the IMRT technique show the higher results for left kidney, at the right kidney dose values of IMRT technique are outstanding. Consequently, we seen that the results we obtained were within the limits of acceptance in all techniques, for the protect the healty organs the IMRT technique is the best, also 3 field 3DCRT technique is better from the 4 field box technique. In case of the doses at given to the tumor volume, the maximum value of doses had found higher in IMRT technique.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5844
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
341904.pdf2.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons