Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5827
Title: Sağlıklı gebeler ile preeklampsi ve preeklampsiye ek olarak intrauterin gelişme geriliği saptanan gebelerin maternal serum ve doğum sonrası umbilikal kord kanında asimetrik dimetilarjinin (ADMA) düzeylerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of asymetric dimetylarginin (ADMA) levels in healty, preeclampsia and preeclampsia with intrauterine growth restriction pregnancies
Authors: Tüfekçi, Mehpare
Gümüş, Ertaç
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Keywords: Asimetrik dimetilarjinin
Fetüs
İntrauterin gelişme geriliği
IUGG
Preeklampsi
Şiddetli preeklampsi
Öngörü testi
Asymmetric dimethylarginine
Fetus
Intrauterine growth restriction
IUGR
Preeclampsia
Severe preeclampsia
Predictive test
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gümüş, E. (2014). Sağlıklı gebeler ile preeklampsi ve preeklampsiye ek olarak intrauterin gelişme geriliği saptanan gebelerin maternal serum ve doğum sonrası umbilikal kord kanında asimetrik dimetilarjinin (ADMA) düzeylerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Asimetrik dimetilarjinin (ADMA)'in normal gebelerdeki düzeyleri ile preeklamptik gebeler ve preeklampsiye fetal intrauterin büyüme geriliği (IUGG) tablosu eklenen gebelerdeki düzeylerinin karşılaştırılmasıyla, hastalığın etiyopatogenezindeki rolünü araştırmak ve risk altındaki gebelerin saptanmasını sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 2012 – 2013 yılları arasında başvuran ve preeklampsi saptanan 20, preeklampsi ile birlikte fetal IUGG saptanan 20 ve sağlıklı gebeliği bulunan 30 gebeden doğum öncesi alınan periferik venöz kandan ve doğum sonrası umblikal korddan alınan kandan serum ADMA düzeyleri çalışıldı. Hastaların demografik bilgileri, gebelik haftaları, kan basınçları, doğum endikasyonları, doğum şekilleri ve hastalara antenatal steroid yapılıp yapılmadığı kaydedildi. Yenidoğanların umbilikal arter kan gazı pH'ı, doğum ağırlıkları, APGAR skorları ve yenidoğan yoğun bakım gereksinimleri kaydedildi. Bulgular: Verilerin istatistiksel analizi Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v22.0 istatistik paket programında yapıldı. Anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak belirlendi. Umbilikal arter kan gazı pH'ı, doğum ağırlığı, amniyotik sıvı endeksi ve gebelik haftası değişkenleri kontrol grubunda diğer gruplara göre anlamlı olarak daha yüksek iken, proteinüri, sistolik ve diyastolik kan basıncı değişkenleri anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0.001). Maternal serum ADMA ve bebek umblikal kord ADMA seviyeleri preeklampsi grubu ve preeklampsi ile beraber fetal IUGG bulunan grupta, kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0.024 ve p=0.011). Şiddetli preeklampsi grubunda, maternal serum ADMA seviyeleri hafif preeklampsi grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p= 0.011). Sonuç: Preeklampsi ve preeklampsi ile birlikte IUGR varlığında, maternal ve fetal umblikal kord serum ADMA seviyeleri artmıştır. Gelecekte preeklampsiyi öngörmede ADMA önemli bir marker olabilir. ADMA'nın gücü diğer preeklampsi öngörü testleriyle karşılaştırılmalıdır.
Aim: To compare asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels between patients with preeclampsia, patients with preeclampsia whose pregnancy were complicated with intrauterine growth restriction (IUGR), and healthy pregnant controls. To investigate the role of ADMA in ethiopathogenesis of preeclampsia, and to ensure the detection of pregnancies at risk of preeclampsia development. Materials and Methods: Serum ADMA and umbilical cord blood spesimens were collected from 20 patients with preeclampsia, 20 patients with preeclampsia and IUGR, and 30 healthy pregnant controls between 2012 and 2013 at Uludag University Faculty of Medicine. Demographics, gestational ages, blood pressure recordings of the patients, indications for delivery, delivery routes, and administration of antenatal kortikosteroids were recorded. Blood gas pH measurements from the umbilical artery, birth weights, APGAR scores and neonatal intensive care requirements of newborns were recorded. Results: Statistical analyzes of the data were conducted with Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v22.0 statistical software package programme. A p-value smaller than 0.05 was accepted as the statistical significance. While median values of the umbilical arterial blood gas pH, birth weight, amniotic fluid index and gestational age variables in the control group were significantly higher than the other groups, median values of proteinuria, systolic and diastolic blood pressure variables were significantly lower (p<0.001). Maternal and umbilical cord serum ADMA levels were significantly higher in preeclampsia and preeclampsia with IUGR groups than in the control group (p=0.024 and p=0.011, respectively). Maternal serum ADMA levels were significantly higher in preeclampsia with IUGR group compared to preeclampsia group (p=0.011). Conclusions: Maternal and umbilical cord serum ADMA levels are increased in patients with preeclampsia and preeclampsia complicated with IUGR. ADMA may be an important marker for the prediction of preeclampsia in the future. Strength of ADMA should be tested with other available predictive tests for preeclampsia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5827
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
374946.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons