Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5826
Title: Isparta ve Burdur yöresinin buğday yetiştiriciliği yönünden değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation in terms of wheat growing of Isparta and Burdur district
Authors: Altındal, Demet
Akgün, İlknur
Keywords: Buğday
Çeşit
Genotip
Yerel popülasyon
Tohum
Verim
Cultivars
Local population
Seed
Wheat
Variety
Yield
Issue Date: 18-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altındal, D. ve Akgün, İ. (2017). "Isparta ve Burdur yöresinin buğday yetiştiriciliği yönünden değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 89-102.
Abstract: Bu araştırmada, Isparta ve Burdur illerinde yetiştiriciliği yapılan buğday genotiplerinde genetik çeşitliliğinin belirlenmesi, ümitvar olanların germplazm kaynağı olarak korunması ve ıslah programlarına alınması hedeflenmiştir. Isparta ve Burdur illerine bağlı ilçe ve köylere gidilerek yörede yetiştiriciliği yapılan tescilli buğday çeşit ve buğday köy çeşitleri ile ilgili üreticilere yönelik anket formu düzenlenmiştir. Çalışmada yaklaşık 104 köye gidilmiş ve 45 farklı lokasyonda anket uygulanmıştır. Anket sonucuna göre; buğdayın % 73.61’i kıraç, % 13.89’u taban arazide yetiştirildiği, kılçıklı buğdayı tercih ettikleri (% 93’), sertifikasız tohumluk kullandıkları (% 65), her yıl tohumluğu yenilemediği ve ankete katılanların yaklaşık %50’sinde verimin 200 kg/da altında olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, Kırmızı buğday, Çavdar + arı buğday, Ziraat buğdayı, Koca buğday, Rumeli, Yerli kırmızı buğday, Aydın, Sarı misli (Gökala), Kaymakam, Akça, Gövela, Karakılçık, Kara kaşık, Sarı kılçık ve Mor kılçık isimlerle yerel buğday genotiplerinin yetiştirildiği belirlenmiştir.
In this study, aimed to determine the genetic diversity, protect as germplasm resources with promising and it will be brought to the breeding program that cultivate wheat in Isparta and Burdur province. Questionnaire was designed for producers by visiting villages that cultivate wheat in Isparta and Burdur province. In this study, 104 villages were visited and surveyed in 45 different locations. According to the survey results; wheat % 73.61 dryland, % 13.89 highland have been grown in the field, they prefer to awned wheat (93%), they use uncertified seed (65%), every year the seed can not be refurbishment and Approximately 50% of the respondents, yield was found to be less than 200 kg. In addition, it was determined that training of local wheat and wheat genotypes with Red wheat, Rye + purified wheat, Agriculture wheat, Kocabuğday, Rumeli, Indigenous red wheat, Aydın, Sarımisli (Gökala), Kaymakam, Akça, Gövela, Karakılçık, Karakaşık, Sarıkılçık ve Morkılçık name.
Description: Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde İlknur Akgün'ün danışmanlığında Demet Altındal tarafından hazırlanan "Göller yöresinde yetiştirilen ekmeklik buğday çeşitlerinin /populasyonlarının genetik uzaklıklarının belirlenmesi " adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496857
http://hdl.handle.net/11452/5826
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_9.pdf355.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons