Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5821
Title: Golden Sel B elma çeşidinde fertigasyonla ve yapraktan azotlu gübrelemenin verim ve kalite üzerine etkileri
Other Titles: Effects of fertigation and foliar nitrogen application on yields and quality in Golden Sel B apple variety
Authors: Uysal, Erdinç
Keywords: Elma
Azot
Gübreleme
Verim
Kalite
Apple
Nitrogen
Fertilization
Yield
Quality
Issue Date: 16-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uysal, E. (2017). "Golden Sel B elma çeşidinde fertigasyonla ve yapraktan azotlu gübrelemenin verim ve kalite üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 77-88.
Abstract: Bu çalışma 2009 - 2011 yılları arasında Yalova koşullarında yürütülmüştür. Çalışmanın amacı M9 anacı üzerine aşılı Golden Sel B elma çeşidinde, fertigasyon ve hasat sonrası yaprak gübrelemesi yöntemleri kullanılarak farklı dozlarda (0, 30, 60, 90 g ağaç-1) ve farklı uygulama zamanlarında (Uygulama 1: Erken ilkbaharda gözler uyanmadan önce başlayıp hasattan 40-45 gün önce biten, Uygulama 2: Erken ilkbaharda gözler uyanmadan önce başlayıp hasattan 40-45 gün önce biten ve hasat sonrası yaprak uygulaması olan, Uygulama 3: Çiçeklenme sonrası başlayıp hasattan 40-45 gün önce biten, Uygulama 4: Çiçeklenme sonrası başlayıp hasattan 40-45 gün önce biten ve hasat sonrası yaprak uygulaması olan) verilen azotun elmada verim ve bazı kalite kriterleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesidir. Deneme, tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda farklı uygulama zamanları, elde edilen değerler üzerinde farklılık oluşturmamıştır. Artan azot dozları ile meyve eni, boyu ve ağırlığı değerlerinde doğrusal bir artış tespit edilirken meyve eti sertliği, suda çözünebilir kuru madde, meyve pH’sı ve titre edilebilir asitlik değerleri değişmemiştir. Artan azot dozlarına bağlı olarak ağaç başı verim değerleri artmış 60 ve 90 g azot uygulamalarında en yüksek verim değerleri elde edilmiştir.
The experiment was carried out during 2009 - 2011 period under the Yalova location. The aim of the experiment is to determine using fertigation and postharvest foliar fertilization methods with different nitrogen doses (0, 30, 60, 90 g tree-1) and application times (Application 1: Starts at early spring before the buds burst and ends 40-45 days ago from harvest, Application 2: In addition to A1 postharvest foliar nitrogen application, Application 3: starts after blooming and ends 40-45 days ago from harvest, Application 4: In addition to A3 postharvest foliar nitrogen application) effects on yield and quality on Golden Sel B apple variety grafted on M9 rootstock. The experiment was designed according to randomized block factorial experiment design with three replication. As a result of the studies, different application times have not constitute a change on the obtained values. While it has been detected a linear increase on the values of the fruit width, height and weight, fruit firmness, total soluble solids, fruit pH and titratable acidity values have not been changed. Depended on the increasing nitrogen doses, yield values per tree have increased and the highest yield values have been obtained in 60 and 90 g nitrogen applications.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496850
http://hdl.handle.net/11452/5821
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_8.pdf262.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons