Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5820
Title: Sakin şehirde (Cittaslow) yaşayanların misafirperverlik anlayışlarının yerli turistlerin şehri tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi: Seferihisar örneği
Other Titles: The impact of cittaslow resident hospitality approaches on the domestic tourist intention of revisiting the city: The example of Seferihisar
Authors: Özdemir, Erkan
Köse, Hasan Hüseyin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Cittaslow
Misafirperverlik
Sakin şehir
Tatmin
Tekrar ziyaret etme niyeti
Sadakat
Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)
Hospitality
Slow city
Satisfaction
Revisit intention
Loyalty
Structural Equation Modeling (SEM)
Issue Date: 23-May-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Köse, H. H. (2019). Sakin şehirde (Cittaslow) yaşayanların misafirperverlik anlayışlarının yerli turistlerin şehri tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi: Seferihisar örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşme karşıtı olarak ortaya çıkan Cittaslow hareketi, şehirlerin çevreci politikalar izlemelerinde, sürdürülebilir turizmin gelişiminde ve nihayetinde şehirlerin sürdürülebilir rekabetçiliğinde önemli katkılara sahiptir. Ancak sadece şehir yönetiminin katkıları yeterli olmayabilir. Bu noktada şehir sakinlerinin misafirperverlik anlayışları, şehre gelen yerli turistlerin tatmini ve tekrar ziyaret niyeti üzerinde önemli etkileri olabilecektir. Literatür incelendiğinde, Cittaslow’un şehirlerin sürdürülebilir olmasında alternatif bir yol olabileceğini ele alan bazı çalışmalar vardır. Fakat sakin şehirde yaşayanların misafirperverlik anlayışlarının o şehre gelen yerli turistlerin tatmini araştırılmamıştır. Ayrıca tatminin de şehri tekrar ziyaret etme niyet ve sadakati üzerindeki etkisi de modele dâhil edilerek araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Cittaslow şehri olan Seferihisar'daki sakinlerin misafirperverlik anlayışlarının şehre gelen yerli turistlerin tatminleri üzerindeki etkiyi ortaya koymaktır. Araştırma modeli çerçevesinde, yerli turistlerin şehri tekrar ziyaret etme niyet ve sadakatinde tatminin etkisi de araştırılmıştır. Araştırma verileri, Türkiye’nin ilk Cittaslow şehri olan, Seferihisar'a gelen yerli turistlerden yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler, araştırma modelinde yer alan faktörleri belirlemek amacıyla önce açıklayıcı faktör analiziyle incelenmiştir. Daha sonra elde edilen faktörlerin güvenilirlik ve geçerliliği tanımlayıcı istatistikler ve doğrulayıcı faktör analiziyle test edilmiştir. Araştırma modeli ise yapısal eşitlik modellemesiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Seferihisar’a gelen yerli turistlerin tatmini üzerinde şehir sakinlerinin misafirperverlik anlayışlarının isteklilik ve dostça yaklaşım boyutlarının etkili olduğu ve bu tatminin de şehrin tekrar ziyaret edilmesine yönelik niyet üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu noktada şehir sakinlerinin misafirperverlik anlayışlarının geliştirilmesine yönelik özellikle şehir yöneticilerine önemli görevler düşmektedir.
The Cittaslow movement, which emerged as anti-globalization, has important contributions to cities' environmental policies, the development of sustainable tourism, and ultimately to the sustainable competitiveness of cities. However, the contributions of the city administration may not be sufficient. At this point, the hospitality insights of city residents may have important effects on the satisfaction of the local tourists coming to the city and the intention to revisiting. When the literature is reviewed, there are some studies that suggest that Cittaslow can be an alternative way to make cities sustainable. But the hospitality approaches of the residents of the city was not investigated. In addition, the effect of satisfaction on the revisiting intention and loyalty was not investigated by incorporation into the model. The aim of this study is to reveal the effect of hospitality approaches of residents in Seferihisar, Cittaslow city, on the satisfaction of domestic tourists. Within the framework of the research model, the effect of satisfaction in the revisiting intention and loyalty of domestic tourists the city was also investigated. Research data, which is Turkey's first Cittaslow town, from domestic tourists in Seferihisar were collected by face to face questionnaire method. The data were analyzed with explanatory factor analysis in order to determine the factors included in the research model. Then, the reliability and validity of the obtained factors were tested by descriptive statistics and confirmatory factor analysis. The research model was analyzed by structural equation modeling. As a result of the study, it was found that the enthusiasm and friendliness of the hospitality approach of the city residents to be effective on the satisfaction of the domestic tourists coming to Seferihisar and this satisfaction had a positive effect on the intention to revisit and loyalty. At this point, city managers have important duties especially in the development of hospitality approaches of city residents.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5820
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701614011.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons