Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5819
Title: Hayatboyu öğrenme ERASMUS ders verme hareketliliği programının öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesi (Türkiye Uludağ Üniversitesi ve İspanya Castilla la Mancha Üniversitesi örneği)
Other Titles: The evaluation of academic staff about LLP/ERASMUS teaching staff mobility program (The example of Turkey Uludağ University and Spain Castilla la Mancha University)
Authors: Özkılıç, Rüçhan
Çuvaş, Yıldız
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Avrupa Birliği
ERASMUS
Ders verme hareketliliği
Hayatboyu öğrenme
Öğretim elemanı
European Union
Teaching staff mobility
Lifelong learning
Academic staff
Issue Date: 2-Jun-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çuvaş, Y. (2014). Hayatboyu öğrenme ERASMUS ders verme hareketliliği programının öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesi (Türkiye Uludağ Üniversitesi ve İspanya Castilla la Mancha Üniversitesi örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: ERASMUS Programı Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği eğitim programıdır. ERASMUS programının alt faaliyetlerinden biri ise ERASMUS Ders Verme Hareketliliğidir. Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ve karşı kurumla ortaklaşa akademik faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Literatür taramasında Türkiye'de ERASMUS Ders Verme Hareketliliği ile ilgili sadece bir araştırmaya rastlanmıştır. Yurtdışında ise bugüne kadar bu alanda yapılan çalışmaların hiçbirinde Türkiye'nin konu edildiği bir çalışma yer almamıştır. Bu çalışma, Türkiye'de Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden birisi olan İspanya'da ERASMUS Ders Verme Hareketliliğinden yararlanan öğretim elemanlarının beklenti ve memnuniyet düzeylerini ve programın kazanımlarının gerçekleşme derecesini ortaya koymayı hedeflemektedir. Ayrıca araştırma, ERASMUS programının ulusal program hedeflerinin sürekli izlenmesi, gözden geçirilmesi ve değerlendirilip olası eksikliklerinin tespit edilmesine yardımcı olacak, program geliştirme çalışmalarına ışık tutacaktır. Avrupa Birliği ERASMUS Ders Verme Hareketliliğinden 1997-2011 dönemleri arasında Avrupa Birliği'nde toplam 186546 akademisyen faydalanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu Uludağ Üniversitesi'nde ve Castilla-La Mancha Üniversite'sinde ERASMUS Program'ından faydalanan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında, "ERASMUS Ders Verme Hareketliliği Etki Anketi" kullanılmıştır. Anket formları elektronik posta iletilerine online olarak eklenmiş ve öğretim elemanlarının bu formları online olarak doldurup göndermeleri istenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS (13.0) kullanılmış ve yapılan istatistiklerde anlamlılık düzeyi p<.05 değeri olarak kabul edilmiştir. Anket maddelerine verilen yanıtlardan frekans ve yüzde dağılımları elde edilmiştir. Çalışmanın bulgularında hareketliliğe katılan hem Türk hem İspanyol akademisyenlerin ERASMUS programından memnun kaldıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların karşılaştıkları sorunların çoğu yaşadıkları ülkenin standartlarıyla ilişkilendirilmiştir. Araştırma sonucunda ERASMUS programının akademik boyutundan daha çok kültürel alana hizmet ettiği akademik kazanımlara tam olarak ulaşılabilmesi için programın geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
ERASMUS Program is the European Union Education program encouraging Higher Education institutions to cooperate with each other. One of the sub-mobilities of the ERASMUS Program is Teaching Staff Mobility. An academic person at Higher Education Institution which holds ERASMUS University Charter (EUC) gives teaching assignments at another Higher Education Institution which holds an EUC. Furthermore, ERASMUS mobility gives academic staff the opportunity to perform joint academic activities with the host institution. In the literature only one research has been found about ERASMUS Teaching Staff Mobility in Turkey. This research carried out on Teaching Staff Mobility will be the first with including Turkey. This research aims to demonstrate expectation and satisfaction levels and program outcomes of the academic staff who benefited from ERASMUS Teaching Staff Mobility both in Turkey and Spain. In addition, it will help ongoing monitoring of national program objectives, to be revised and evaluated to find out possible deficiencies and support program development studies. In European Union a total of 186546 academic staff benefited from the mobility between the years 1997-2011. The participants of the study consisted of academic staff who attended ERASMUS Teaching Staff Mobility at Uludağ and Castilla-La Mancha Universities. Data was collected through "ERASMUS Teaching Staff Mobility Survey". Academic staff were asked to fill in the online survey attached to their e-mails and submit their responses online. The data was analyzed using SPSS (13.0) and p-value of .05 was considered as significant level. Percentage and frequency distributions were obtained from the responses given to survey. According to findings, both Turkish and Spanish academic staff were found to be satisfied with the ERASMUS Teaching Staff Mobility. Most of the problems faced by the participants were associated with living standards of the countries they visited. The results of survey also show that ERASMUS Program reached mostly cultural objectives, however academic objectives of the program need to be developed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5819
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
372227.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons