Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5811
Title: Sıvı gübre dağıtma makinasının farklı çalışma hızlarındaki işletme özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of operation characteristics of liquid manure spreaders at different ground speeds
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
Ünal, Halil
Erdoğan, Hilal
Gürcan, Sinem
Satıoğlu, Seda
Özgür, Feridan
Keywords: Efektif iş başarısı
Gübreleme kapasitesi
Sıvı gübre
Sıvı gübre dağıtıcı
Patinaj oranı
Slurry manure
Liquid (slurry) spreader tankers
Effective working capacity
Spin rate
Manuring capacity
Issue Date: 9-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünal, H. vd. (2017). "Sıvı gübre dağıtma makinasının farklı çalışma hızlarındaki işletme özelliklerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 49-60.
Abstract: Sürdürülebilir tarımın temel ilkelerinden biri doğal bitki besin maddeleri kullanımına ağırlık verilmesidir. Bu da genellikle hayvan gübresi ile sağlanmaktadır. Azot bakımında zengin olan sıvı hayvan gübresi, ülkemizde maalesef yararlanılmadan hendek ve akarsulara bırakılmaktadır. Sıvı hayvan gübresinin depolanmasına ilişkin bilgi eksikliği ve yasal mevzuatların yetersizliği, hayvan çiftliklerinin yakınındaki arazilere aşırı gübre uygulamasına ve çevrenin yoğun bir şekilde kirletilmesine sebep olmaktadır. Yer altı ve yüzey sularının kirliliği, başta çiftlikler olmak üzere tüm yakın bölgelerdeki insan ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Bundan dolayı, hayvancılık işletmelerinin uygun sıvı gübre depolarına sahip olmaları önemlidir. Depolarda bekletilen sıvı gübre, sıvı dağıtıcı tanklarla tarım arazilerine toprağın ve bitkinin ihtiyacı doğrultusunda verilebilmelidir. Bu amaçla, son yıllarda katı gübre dağıtma römorkları ve sıvı gübre dağıtma tankları imalatı ve ithalatında büyük artışlar olmuştur. Bu çalışmada traktörle çekilir tip 8000 L kapasiteli arkadan çarpma plakalı dağıtımlı yerli üretim bir sıvı gübre dağıtma makinası kullanılmıştır. Yapılan tarla çalışmalarında makinanın üç farklı ilerleme hızındaki (3, 6 ve 9 km/h) çalışma zamanları, efektif iş başarıları, gübreleme debileri, gübreleme kapasiteleri (ton/ha ve ton/h), patinaj oranları gibi parametreler belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, makinanın 6 km/h ilerleme hızında efektif çalışma zamanı, efektif iş başarısı, birim alandaki gübreleme kapasitesi ve birim zamandaki gübreleme kapasitesi sırasıyla 0.19 h/ha, 5.26 ha/h, 17.5 ton/ha ve 126.0 ton/h bulunmuştur.
One of the basic principles of sustainable agriculture is to an emphasis on the use of natural plant nutrients. This is generally provided by the animal manure. Liquid animal manure, which is rich in nitrogen, is unfortunately thrown into ditches and rivers without making use of it in our country. Lack of information regarding the liquid animal manure storage and the inadequacy of legal regulations cause the excessive manure applications and the intense environmental pollution on lands near the animal farms. Pollution of groundwater and surface water threatens the human and animal health in all nearby regions, especially the farms. Therefore, the fact that livestock plants have appropriate liquid manure storages is important. The liquid manure kept in storages should be able to be spread on agricultural lands with liquid spreader tanks according to the need of soil and plant. For this purpose, in recent years, there have been massive increases in manufacture and importation of solid manure spreading trailers and liquid manure spreading tanks. In this study, a domestic manufactured, tractor pulled type, rear-flapper spreading, and liquid manure spreader tank with a capacity of 8000 L was used. In the field studies carried out, parameters at different three feed rates (3, 6 and 9 km/h) of the machine were determined such as the operating time, effective operation achievements, manuring flow rates, manuring capacities (tons/ha and tons/h) and spinning rates. According to the obtained results, the effective operating time at 6 km/h feed rate, the effective operation achievements, the manuring capacity per unit area and the manuring capacity per unit of time were observed as 0.19 h/ha, 5.26 ha/h, 17.5 tons/ha and 126.0 tons/h, respectively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/496809
http://hdl.handle.net/11452/5811
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2017 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_5.pdf744.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons