Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5810
Title: Elektrik Ünitesi'ndeki bilgi ve kavramların ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri tarafından anlaşılma düzeyi
Other Titles: The understanding level of knowledge and concepts in the electricity chapter among fourth and fifth grade primary school students
Authors: Ergül, Remziye
Göçmençelebi, Şirin İlkörücü
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Fen bilgisi
Fen eğitimi
Elektrik ünitesi
Bilgi
Kavram
Science
Science education
Electricity chapter
Knowledge
Concept
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göçmençelebi, Ş. İ. (2002). Elektrik Ünitesi'ndeki bilgi ve kavramların ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri tarafından anlaşılma düzeyi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Fen eğitiminin etkili olabilmesi, fen derslerinin anlamlı öğrenilmesinin gerçekleşmesi, temel bilgi ve kavramların öğrenilmesine bağlıdır. Bu nedenle günümüzde öğrencilerin çok fazla bilgi yüklenmesi yerine az ama daha derinlemesine bilgi ve kavram öğrenmesi daha fazla önem kazanmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için öğrencilerin anlamadıkları veya anlamada zorlandıkları bilgi ve kavramların belirlenmesi, kavram yanılgılarının tespit edilmesine yönelik araştırmalar önem kazanmaktadır. Bu araştırmada Elektrik Ünitesi'ndeki bilgi ve kavramların ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri tarafından anlaşılma düzeyinin ve anlamakta zorluk çekilen veya anlaşılmayan kavram ve bilgilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın örneklemini, Milli Eğitim Bakanlığının Bursa İli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı küme yöntemiyle seçilen üç ilköğretim okulunun (Atatürk İlköğretim Okulu, Ticaret ve Sanayi İlköğretim Okulu ve Namık Kemal İlköğretim Okulu) dördüncü ve beşinci sınıflarının birer şubelerinde öğrenim gören toplam 256 öğrenci ve rasgele seçilen altı ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 15 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma betimsel özellik gösteren bir araştırmadır. Araştırma verileri, nitel araştırma yöntemleriyle (öğrencilerin fikir ve düşüncelerini belirten yazılı dokümanlar ve görüşme yöntemi) toplanmıştır. Araştırmada Elektik Ünitesi'ndeki temel bilgi ve kavramları içeren değerlendirme testi ünite sonunda uygulanmıştır. Değerlendirme testinin uygulanmasından sonra öğrencilerden konu ile ilgili anlamada zorlandıkları veya anlamadıkları konularla ilgili sorular toplanmıştır. Ayrıca konunun öğretilmesinde öğretmenlerin karşılaştıkları problemleri belirlemek amacıyla altı ilköğretim okulundaki toplam 15 dördüncü ve beşinci sınıf öğretmeni ile standartlaşmış açık uçlu görüşme yapılmıştır. Elde edilen verilerin analiz sonucu frekans ve yüzde tabloları olarak sunulmuştur. Ayrıca okullar arasındaki başarı farkı incelenmiş, bu amaçla SPSS paket programı uygulanmış ve ANOVA testi yapılmıştır. Verilerin analizi sonunda öğrencilerin Elektrik Ünitesi'ndeki bilgi ve kavramları iyi anlayamadıkları özellikle soyut kavramlarla ilgili konularda zorlandıkları ve bu konularda daha fazla soru sordukları bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin kavramlar hakkında oldukça yüksek oranda yanılgılara kapıldıkları görülmüştür. Bunun nedeninin bilgi ve kavramların öğrencilerin bilişsel seviyelerinin üstünde olmasından, ders saatinin kısmen yeterli oluşundan, laboratuvar kullanımında yaşanan zorluklardan ve sınıfların kalabalık oluşundan kaynaklandığı öğretmen görüşleriyle desteklenmiştir. Okullar arasında başarı açısından anlamlı bir fark bulunmamış, öğrencilerin bazı bilgi ve kavramlarda başarılı oldukları halde genel başarının düşük olduğu görülmüştür.
The effectiveness of the science teaching, the realization of the meaningful learning of the science courses are related to the learning of basic knowledge and concepts. For this reason, instead of being overloaded with too many knowledge, learning the concepts deeply is better for students. In order to reach this aim, the research dealing with the determination of the knowledge and concepts which are not understood or misunderdstood by the student is getting more important. The purpose of this study is to describe the concepts and knowledge in electricity that are not understood by fourth and fifth grade primary school students and to define the students' understanding level. The sample of this study is 256 students of 3 different primary schools' fourth and fifth grades and 15 clasroom teachers in 6 primary schools in the Bursa province. The sample is chosen by cluster sampling. The research is a descriptive one. The data is gathered by applying qualitative techniques. In this study, the summative evaluation tests including the basic knowledge and the concepts in the electricity courses were given to the students after the lessons. After the application of the evaluation tests, the questions on the related subjects which are hardly understood or misunderstood were collected from the students. Besides, in order to specify the problems while the teachers encountered during the teaching session of the subject, the standardized open ended interviews were done with 15 fourth and fifth grade classroom teachers of the six primary schools.In the analysis of the data, frequency and percentage were used. Also, the success differences between the schools were investigated. For the statistics of the study "SPSS 8.0 for Windows" was used and the ANOVA was applied. At the end of the study, it was found that the student could not understand the concepts and knowledge of the electricity lessons. Especially they have difficulties and questions on the subjects relating to the abstract concepts. Also it was found that the percentage of the mistakes done by students about the concepts is very high. The cause of this situation was supported by the teachers' opinions that the knowledge and concepts were above the level of students' cognition. The hours of the lessons and the laboratories were insufficient. The classrooms were very crowded. It could not be found a meaningful difference from the perspective of the school success. It was found that in spite of high success on some concepts and knowledge, the general success among students in the electricity chapter was low.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5810
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113034.pdf
  Until 2099-12-31
3.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons