Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5801
Title: Türkiye`de cumhuriyet döneminde yetişen piyanistlerin Türk müzik kültürü içindeki yeri
Other Titles: The place of the pianists in Turkish music culture who trained in Turkey during the republic period
Authors: Demirbatır, Rasim Erol
Kodak, Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Piyano
Piyanist
Piyano eğitimi
Piyano konserleri
Piano
Pianist
Piano education
Piano concerts
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kodak, E. (2005). Türkiye`de Cumhuriyet döneminde yetişen piyanistlerin Türk müzik kültürü içindeki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kaynağını doğadan alan kültürün en kapsamlı tanımı “insanoğlunun yarattığı her şey” biçiminde ifade edilebilmektedir. Malzemesini, doğada bulunan seslerden alan müzik sanatı da kültürün en temel ögelerinden biridir. Her toplumda müzik, diğer sanat dallarından ve başka toplumların kültürlerinden etkilenerek gelişir. Türk toplumunda da müzik, kurulan birçok devletin katkısı ile belli bir kültürel süzgeçten geçmiş, kendine özgü bir yapı oluşturmuştur. Türklerde müzik, geçmişten günümüze gerek gündelik hayatta, gerekse dinsel törenlerde her zaman yer almıştır. Cumhuriyet döneminde ise Türk müziğinin çağdaş seviyeye yükseltilmesi ve toplum hayatında daha geniş yer bulması amacıyla çalışmalara ilk yıllardan itibaren başlanmıştır. Bu amaçla öğrenim görmek için yurt dışına gönderilen yetenekli gençler eğitimlerini tamamlayıp döndüklerinde besteci, solist, müzik öğretmeni veya sanatçı yetiştiren kurumlarda eğitimci olarak, ya da senfoni orkestralarında sanatçı olarak görev almışlardır. Günümüzde sanat yasamını ülkemizde ya da yurt dışında sürdüren sanatçılarımızın büyük çoğunluğu bu kurumlarda eğitim almışlardır. Gerek Türkiye’de, gerekse yurt dışında kariyer yapmış sanatçılarımız arasında piyanistlerimizin sayısının oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Piyano eğitiminde Ankara Devlet Konservatuarı ve İstanbul Belediye Konservatuarı Cumhuriyet döneminde öne çıkan baslıca iki merkez durumundadır. Piyanistlerimizin bir kısmı konser kariyerlerinin yanı sıra piyano eğitimcisi olarak görev yapmakta veya bestecilik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu araştırmada piyanistlerimiz arasından baslıca özellikleri bakımından öne çıkan 10 sanatçımız örneklem grubunda yer almıştır. Örneklem grubunu oluşturan piyanistlerimizin Türkiye’de piyano eğitimi ve klasik müzik etkinliklerinin durumu hakkında görüşleri ile piyano eğitimcilerine ve öğrencilerine önerileri görüşme ve anket yolu ile elde edilmiştir. Bu görüş ve önerilerin piyano eğitimcilerinin ve öğrencilerinin çalışmalarına ışık tutacak, ülkemizde klasik müziğin gelişip yaygınlaşması için yapılacak çalışmalara katkı sağlayacak nitelikte olduğu düşünülmektedir.
The most comprehensive definition of the culture can be expressed as “Everything the mankind has created”. The art of music, that takes its material from the sounds in the nature, is also one of the most fundemental elements of the culture. In every community, the music develops by the effect of the other branches of the art and the cultures of other communities. In Turk society, music has passed through a definite cultural stage and built a specific structure by the contribution of the civilizations that have builted instead of each other. From past to the present, in Turk society, music has always taken a place in daily life and also in the religious ceremonies. In the early years of the Republic, studies has been started to rise the Turkish music to a modern level and to take a wider place in the society. For this reason, after the competent youngs who has gone to foreign countries to take an education have returned, they have taken place as an educationist in the institutions that grows composer, soloist, music teacher and artist or they have taken tasks in the symphony orchestras. Today, the most of our artists who continue their art life in Turkey or other foreign countries, have educated in these institutes. It is known that, the number of pianists in our artists who made a carrieer in Turkey and also abroad is wide a lot. In piano education, Ankara State Conservatoire and ?stanbul Municipality Conservatoire are the two important centers in Republic period. Some of our pianists, besides their concert carriers, have duties as educationist of piano or they continue their studies as composers. In this research, 10 pianists who are more strong in their fundemental attributes took place in the sample group. The opinions of our pianists who create the sample group, about the piano education in Turkey, the activities of classical music and their suggestions to the piano educationists and students are obtained by interviews and inquiry. It is thought that these opinions and suggestions will be a light to the studies of piano educationists and students and will contributa to the studies that will be done for the development and spread of the classical music in our country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5801
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188692.pdf4.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons