Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5790
Title: Sanat eğitimi yöntemleri/yeni yaklaşımlar
Other Titles: Art instruction methods/new approaches
Authors: Ercan, Merih
Onan, Berna Coşkun
Uludağ Üniversitesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Sanat eğitimi
Sanat eğitimi tarihi
Sanat eğitimi yaklaşımları
Sanat eğitimi disiplinleri
Art education
Art education history
Art education approaches
Art education disciplines
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Onan, B. C. (2005). Sanat eğitimi yöntemleri/yeni yaklaşımlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sanat eğitiminin amacı, sanatsal olana ulaşmak değildir. Sanatsal olana ulaşmak sanatın amacıdır. Sanat eğitiminin amacı bireye ulaşmaktır. Bu nedenden dolayı sanat eğitimi, bireyin ihtiyacına cevap verecek şekilde oluşturulmalıdır ve uygulanmalıdır. Bireyin ihtiyacına cevap verecek bir program oluşturmak, bireyi iyi tanımakla ve isteklerini bilmekle ilintilidir. Her birey farklı ihtiyaçlara sahiptir ve her program farklı gereksinimlere karsılık verebilir. Sanat eğitimi programlarında kullanılacak genel sanat dilinin yanında ülke geçmişi, koşulları ve geleneği üzerine kurulurken, ulusal boyutun uluslararası boyutla zenginleştirildiği de hesaba katılırsa, bireylerin ihtiyaçları daha da çeşitlenecektir. Bu bağlamda gün geçtikçe çağdaş sanat eğitimi yaklaşımlarına gereksinimler oluşacaktır. Bu çalışmanın önemi, bu çağdaş yaklaşımları tetikleyecek özgün arayışları desteklemek ve sanat eğitiminin yaşantımızdaki yerini yüceltecek dünya görüsünü biçimlendirmeye çalışmaktır. Türkiye’de ve Batı’da sanat eğitimi yöntemlerinin ve yaklaşımlarının gelişimini inceleme yolunu izleyen bu tez, öncelikli olarak sanat eğitimi sorunsalını dünden bugüne ele alarak, dünyada bu yaklaşımların gelişimini etkileyen olayları; beyin araştırmalarını ve Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramını ele alarak bu yaklaşımlara hangi aşamalardan gelindiğini ortaya koyuyor. Türkiye’de ve Batı’da Sanat Eğitimi Kongrelerinde alınan kararlar ve tarih boyunca meydana gelen değişimler incelenmiş, daha önceleri kullanılan ve halen kullanılmakta olan geleneksel sanat eğitimi yöntemleri bir baslık altında toplanmıştır. ABD’de hazırlanan sanat eğitimi eğitim programlarının takip edilmesi, sanat eğitimi yaklaşımlarıyla ilişkili literatür taraması, internet ve kütüphane araştırmaları, ABD’de uygulanan bazı örnek uygulamaların incelenmesi gibi yöntemler kullanılarak hazırlanmıştır. Sonuç olarak bu tezde, süregelen eğitimin doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmak istenmemektedir. Ortaya konmak istenen, sözü edilen yaklaşımların sanat eğitiminin temel bileşeni olduğudur. Amaç, eğitimin bulunduğu noktayı tartışmak ve bununla paralel bir süreç olması gereken sanat eğitiminde çağcıl yaklaşımlara yer açılması gerektiğini ortaya koymaktır.
The aim of art education is not to reach artistic features. To reach the artistic features is the goal of art. The main objective of art education is to reach the individual. For this reason art education must be formed and applied according to the needs of the individual. Forming the programme, that is suitable for the individual’s needs, is related how much we know about that person and his/her desires. Each individual has different needs and each programme is for different needs. While general language programmes, which are used at Art Education programmes, is formed on the basis of country background, conditions and conventions, if the real that national dimension is enhanced with international dimension is taken into account, the individuals’ need will vary. Under these circumstances, as the time passes, the needs for contemporary art education approaches will arise. The importance of this study is to encourage personal investigations which alarms contemporary approaches and to try to shape the word concept which will raise the place of art education in our life. This thesis, which pursue the way of investigating art education methods and approaches in Turkey and in the west, by mainly examining art education problems from pass to date, declares openly the events which affects the development of these approaches in the world, brain explorations and by taking into considerations the Gardner’s Multiple Intelligence Theory, it explains from which steps these approaches have become. The decision, taken in the Art Education Congress in Turkey and the west and changes happened throughout the history was analysed, Traditional Art Education Methods, used before and still being used, was gathered in one title. This thesis was prepared by the methods of following Art Education Curriculum Programmes in the USA, making literature search about Art Education Approaches, investigating on the internet, in the libraries and examining certain example applications in the USA. As a result, in this argument, the aim is not to judge the truth or the fault of the education, exists to proof that the approaches mentioned, are the basic discuss component of art education. The aim is to the place art education and parellel to this, the need for opening place for Contemporary Approaches in the process of art education.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5790
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188693.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons