Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5784
Title: Üniversite öğrencilerinde dini inanç ve benlik saygısı ilişkisi
Other Titles: Relationship between religious belief and self-esteem among university students
Authors: Hökelekli, Hayati
Eşer, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Dini inanç
İman gelişimi teorisi
İman gelişim aşamaları
Benlik saygısı
Religious belief
Faith development theory
Faith development stages
Self-esteem
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eşer, H. (2005). Üniversite öğrencilerinde dini inanç ve benlik saygısı ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde dini inanç gelişimi ve benlik saygısı ilişkisini incelemektir. Bu amaçla, Uludağ Üniversitesi Tıp, Mühendislik-Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler, Eğitim, İlahiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinde öğrenim gören 475 öğrenciye İman Gelişimi Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, araştırmada yer alan üniversiteli gençlerin iman gelişim aşamaları ile benlik saygılarının yükseğe yakın düzeyde olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra iman gelişiminin yaş, sosyo-ekonomik düzey ve din eğitimi açısından; benlik saygısının yaş açısından anlamlı farklılaşma gösterdiği bulunmuştur. Çalışmanın sonunda İman gelişim aşamaları ile benlik saygısının ilişkili olduğu, iman gelişim aşamaları yönündeki artışın benlik saygısındaki artış ile paralellik gösterdiği kanısına varılmıştır.
The purpose of the study is to investigate the relationship between religious belief and self-esteem among university students. For this purpose, Faith Development Scale and Rosenberg Self-Esteem Scale are applied to 475 students attending faculties of Uludağ University such as Medicine, Engineering-Architecture, Economics, Education, Theology and Literature. According to the result of the study, faith development stage and self-esteem level of the university students are found to be high. Faith development is also found significantly different according to age, social-economic level and religious education; selfesteem is found significantly different according to age. This study has concluded that faith development stages and self-esteem are closely related and an increase in faith development stages parallels an increase self-esteem.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5784
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188687.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons