Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5781
Başlık: Kesme parametreleri ve kaplama tabakasının talaş kaldırma işlemine etkileri
Diğer Başlıklar: The effects of cutting parameters and tool coatings onto the metal cutting processes
Yazarlar: Çakır, M. Cemal
Demirayak, İlker
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kesici takım
Kesme parametreleri
Kaplama tabakası
Serbest yüzey aşınması
Yüzey pürüzlülüğü
Cutting tool
Cutting parameters
Coating layers
Flank wear
Surface roughness
Yayın Tarihi: 11-May-2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Demirayak, İ. (2006). Kesme parametreleri ve kaplama tabakasının talaş kaldırma işlemine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada kesme parametreleri (kesme hızı, ilerleme oranı, talaşderinliği) ve kesici takım kaplama tabakasının, kesici takımda meydana gelenserbest yüzey aşınması ve iş parçası yüzey kalitesi üzerindeki etkileriaraştırılmıştır..Otomotiv yan sanayisinde özellikle kalıp sektöründe yoğunlukla kullanılansoğuk iş takım çeliklerinden, DIN 1.2738 (AISI P20) çeliği farklı kaplamatabakasına sahip kesici uçlarla farklı kesme parametrelerinde işlenmiş ve buişlemler sonunda farklı kaplama tabakalarının işleme etkileri değerlendirilmiştir.Kullanılan kesici uçlardan ISCAR IC 9007, T(C,N)+ Al2O3 + TiN ve ISCAR IC907 TiAlN kaplama tabakalarıyla kaplanmış olup orta talaş işlemleri için tavsiyeedilen, ISO CNMG 120408 tip uçlardır.ncelemeler sonrasında TiAlN kaplamalı uçların T(C,N)+ Al2O3 + TiNkaplamalı uçlara göre hem kesici kenarda meydana serbest yüzey aşınmasındahem de iş parçası yüzey kalitesi üzerinde çok olumlu etkilerinin olduğugözlemlenmiştir.
In this study, the effects of the cutting parameters (cutting speed, feedrate, depth of cut) and coating layer onto the flank wear and surface quality ofthe product have been investigated.Of the cold work steels that are used in the automotive industry, especiallyin die making industry, DIN 1.2738 (AISI P20) has been machined with variouscutting parameters using two diiferent cutting tools, each having the samemicrostructure but different coating layers. After these operations, the effects ofthe coating layers were evaluated. The coating layer is T(C,N)+ Al2O3 + TiN forISCAR IC 9007 and TiAlN for ISCAR IC 907, and are of the ISO CNMG 120408type inserts that are recommended for semi-rough operations.As the results of the experiments, it was observed that TiNAl coatedinserts have positive effects on the flank wear and surface quality, compared tothe T(C,N)+ Al2O3 + TiN coated inserts.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5781
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
183793.pdf5.81 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons