Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5774
Title: Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde bilgisayar kullanımı
Other Titles: Computer use in teaching German as a foreign language
Authors: Kudat, Celal
Alyaz, Yunus
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Almanca
Bilgisayar destekli dil eğitimi
Bilgisayar destekli öğretim
Bilgisayar kullanımı
Yabancı dil öğretimi
German
Computer assisted language education
Computer assisted instruction
Computer usage
Foreign language teaching
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alyaz, Y. (1997). Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde bilgisayar kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, bilgisayarın bir ders aracı olarak kullanılması ele alınmaktadır. Birinci bölümde, ön bilgi sunmak amacıyla bilgisayar donanımı ve yazılımı tanıtılmakta, ikinci bölümde ise klasik ders araç gereçleri ve yöntemlere yer verilmiştir. Bilgisayarın alternatif bir ders aracı olarak genel anlamda eğitim öğretimde kullanılması ve bilgisayarın eğitim öğretime teorik ve pratik katkıları 3. bölümün konusudur. Bu bölümde, bilgisayar destekli istatistik, İngilizce, Almanca, vb. derslerde kullanılan programlarla, bilgisayar kullanımının teknik ve pedagojik yönleri ele alınarak, varılan sonuçlar doğrultusunda bilgisayarın bir ders aracı olarak oldukça yararlı olduğu ortaya konmuştur. Yabancı dil öğretiminin, geliştirmeyi hedeflediği temel yetilerin(konuşma. yazma, okuma dinleme anlama, vb.) bilgisayar yazılımları açısından nasıl ele alındığı ise 4. bölümdeki uygulama ve örnekler doğrultusunda irdelenmiştir. Burada, temel yetileri tek tek işleyen eski ve yeni programlar örneklendirilerek, bilgisayarın yabancı dil derslerinde pratik olarak nasıl uygulandığı somutlaştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuç, dilsel yetilerin tek tek değil de, bir bütün olarak ele alındığında daha verimli olacağıdır. Fakat hali hazırdaki programlar da, özellikle metin okuma ve dilbilgisini içeren programlar, elektronik metin ve Hypertext seçenekleriyle, öğrenime/öğretime katkıda bulunabilmektedirler Sunulan testler, çoğunlukla yapısal nitelikte olmakla beraber, öğrenciyle etkileşim içinde sürdürülen testler ve oyunlar da, dersi verimli kılmanın yanı sıra, eğlenceli bir hale de getirmektedirler. Beşinci bölüm, bilgisayarın genel anlamda eğitim öğretime ve dolayısıyla yabancı dil öğretimine teorik ve pratik katkılarının, olumlu ve olumsuz yönlerinin bir genel panoraması, yani daha önceki bölümlerin en önemli noktalan derlenerek verilmiştir. Tezin sonunda, InterNet veya benzeri harici bağlantı olanaklarıyla ulaşılabilecek, eğitim ve kültür içerikli kaynakların bir listesi sunulmuştur. Bu çalışmayla, Türkiye'de ve dünyada bilgisayarın yabancı dil öğretiminin geldiği aşamayı ve sonuçlarını ortaya koymaya çalıştım. Fakat gerek bilgisayarın yabancı dil öğretiminde kullanılmasının göreceli olarak yeni bir konu olmasından dolayı, bu konuda yazılan eserlerin azlığından, gerekse bu ABD, Japonya, Avrupa. Kanada, vd. ülkelerde bu alanda yapılan çalışmalara ulaşmanın teknik ve ekonomik zorluğundan ve bilgisayar teknolojisinin neredeyse her yıl yeni bir gelişmeyi piyasaya sürmesinden dolayı, bu alandaki tüm projelere ve kaynaklara ulaşabilmek mümkün olmadı. İnternetin Türkiye'de yaygınlaşması sonucu, söz konusu ülkelere ve projelere doğrudan ulaşmak suretiyle bu alanda çok daha fazla bilgi ve uygulama ortaya konabilecektir.
In dieser Arbeit wird der Computer als ein Unterrichtsmedium thematisiert. Im ersten Kapitel werden die Computer-Hard- und Software bekannt gemacht, um einige Hintergrundswissen mitzuteilen. Das zweite Kapitel enthâlt die Vorstellung der sog. traditionellen Unterrichtsmedien und -materialien. Kapitel 3 "beinhaltet die Verwendung des Computers im Fremdsprachenunterricht und in andefen Fâchern, und dessen theoretische und pragmatische Ansâtze. Die Computersoftware unter besonderer Berücksichtigung der fremdsprachlichen Fertigkeiten, wie Sprech-, Schreib-, und Lesefertigkeiten und des Hörverstândnisses anhand der Beispielen sind im 4. Kapitel zu finden. Das funfte Kapitel gibt ein Panorama des computergestützten Unterrichts mit seinen Vor- und Nachteilen, bzw. Problemen. Am Ende der Abschlussarbeit wird auch eine Liste der durch InterNet oder e-mail erreichbaren, elektronischen, kulturellen und didaktischen, Materialien erstellt. Mit dieser Forschung beabsichtigen wir die neuesten Entwicklungen im computergestützten Fremdsprachen- und Deutschunterricht zu sammeln. Aber die Verwendung des Computers im Umterricht ist ein relativ neues Forschungsfeld. Deshalb gibt es in der Türkei nur wenige erreichbare Literatür darüber. Andererseits, die Projekte und Forschungen in den USA, Japan, Europa, Canada, u.a. Lândern sind sehr schwer zu erreichen. Und fast jedes Jahr kommen immer neue CALL-Software oder die neuesten Versionen der alten Programme zum Markt. Aus diesen Griinden kann man alle Projekte und Entwicklungen in der ganzen Welt nicht folgen. Durch die Verbreitung des InterNets İn der Türkei kann man in diesem Bereich immer mehr Informationen sammeln.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5774
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
062687.pdf
  Until 2099-12-31
6.78 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons