Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5766
Title: Türabi Divanı metin inceleme
Other Titles: Text analysis of Turabi Divan
Authors: Eğri, Saadettin
Çanaklı, Levent Ali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Divan şiiri
Divanlar
Turabi
Şairler
Court poem
Divans
Poets
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çanaklı, L. A. (2002). Türabi Divanı metin inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın konusunu 19. yüzyıl şairlerinden Türabî ve divanı oluşturmaktadır. Tezin giriş kısmında Türabînin yaşadığı dönemdeki Türk edebiyatının durumu ana hatlarıyla verilmiş, ardından birinci bölümde bayatı, edebî kişiliği ve eserleri incelenmiştir. Türabînin hayatı ele alınırken, kaynaklarda geçen ve aynı adı taşıyan başka şairlere ait bilgiler de kısaca verilmiş ve Türabînin bu şairler içindeki konumu belirlenmeye çalışılmıştır. Şairin edebî kişiliği beş alt başlıkta incelenmiş ve ilk olarak şiirleri ele alınmıştır. Bu alt bölümde şiirler sufîyâne, rindâne, aşıkane, şûhâne ve farklı konularla ilgili şiirler olarak ayrılmış, her konu için divandan örnekler verilmiştir. Şiir ve şairlik hakkındaki görüşleri için, aynı şekilde, divanındala şiirlere başvurulmuştur. Türabînin etkilendiği şairler incelenirken, karşılaştırma kolaylığı düşünülerek bu şairlerin divanlarmdan örnekler verilmiştir. Şairin dili ve üslubu, bu bölümde ele alınan diğer bir konudur. Burada, gene şiirlerden ve bazı ifadelerden hareketle Türabînin nasıl bir dil ve üslup sahibi olduğu hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Şiirlerde kullanılan vezinler ve divandaki şiir türlerinin sayısal dökümü ise vezin başlığı altoda verilmiştir. Türabînin tespit edilebilen eserleri ve bu eserlerin nüshaları bölüm sonunda tanıtılmıştır. İkinci bölüm, metin tespitiyle ilgili açıklamaları ve Türabî divanının transkripsiyonlu metnini içerir. Açıklamalar kısmında, metin tespitinde göz önüne alınan esaslar verilmiş, metin kısmında ise divanın Millet Kütüphanesi nüshasıyla İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı nüshası karşılaştırmalı metin halinde sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5766
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113029.pdf
  Until 2099-12-31
12.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons