Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5763
Title: Skandiyum(III) iyonunun bazı oksijen verici uçları olan ligandlara ilgisinin araştırılması
Other Titles: Investigation that interest of scandium(III) ion to some ligands which have oxygen donor ends
Authors: Özer, Ulviye
Güney, Emel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Skandiyum(III)
3,4-dihidroksibenzaldehit
4,5-dihidroksinaftalen- 2
7-disodyum sülfonat
Potansiyometri
Kararlılık sabitleri
Scandium(III
Potentiometry
Stability constants
Issue Date: 16-Jun-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güney, E. (2006). Skandiyum(III) iyonunun bazı oksijen verici uçları olan ligandlara ilgisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Skandiyum(III)’ün 3,4-dihidroksibenzaldehit (3,4-DHBAL, H2L) ve 4,5- dihidroksinaftalen-2,7-disodyum sülfonat (CTA, H2L 2-) ile oluşturduğu koordinasyon türleri ve bu türlerin kararlılık sabitleri , 25 ± 0.1 0C ’ta 0.1 M KCl iyonik ortamında potansiyometri ve spektroskopi yöntemleri ile belirlendi. Sc(III)’ün bu iki ligand ile ScL, ScL(OH) ve ScL(OH)2 türü kompleksleri oluşturduğu saptanmıştır. Bu kararlılık sabitleri Best programı ile hesaplanmıştır. CTA ve 3,4-DHBAL’ın oluşturduğu ScL türü komplekslerin kararlılıkları CTA > 3,4-DHBAL sırasında azalmaktadır.
The complex species formed between scandium(III) and 3,4- dihidroksibenzaldehit (3,4-DHBAL, H2L) and 4,5-dihidroksinaftalen-2,7-disodyum sülfonat (CTA, H2L 2-) and their stability constants are defined, at 25.0 ± 0.1 °C, by potentiometry and spectroscopy in 0.1 M KCl ionic media. The formations of ScL, ScL(OH) and ScL(OH)2 type complexes of these ligands were verified. These stability constants were calculated with Best programme. The stabilities of ScL type complexes of CTA and 3,4-DHBAL decrease in the following order: CTA > 3,4-DHBAL.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5763
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183770.pdf737.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons