Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5759
Title: Köpeklerde atopinin klinik-hematolojik olarak değerlendirilmesi ve intradermal deri testlerinin uygulanması
Other Titles: Clinical and heamatological evaluation of atopic dogs and application of intradermal skin testing
Authors: Aytuğ, Nilüfer
Kırkpınar, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Atopi
Hematolojik bulgu
Köpek
Klinik bulgu
Atopy
Heamotogical finding
Dog
Clinical finding
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırkpınar, A. (1999). Köpeklerde atopinin klinik-hematolojik olarak değerlendirilmesi ve intradermal deri testlerinin uygulanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma atopinin klinik ve hematolojik bulgularını gözlemek ve Bursa bölgesindeki köpeklere intradermal allerji testi uygulayarak, allerjiye neden olan allerjenler saptamak ve bir allerji paneli oluşturmak amacı ile yapıldı.. Çalışmada materyal olarak farklı cinsiyet (48 erkek ve 52 dişi), ırk ve yaşlarda, toplam 100 adet köpek kullamldı.Tûm köpekler klinik ve hematolojik olarak muayene edildikten sonra yapılan spesifik tanısal testler temelinde diğer hastalık olasılıkları (pyoderma, uyuz, dermatomikoz ve gıda allerjisi gibi) elimine edildi ve atopiden şüphelenilen köpeklere intradermal allerji testi uygulandı. Allerjenler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ile görüşülerek belirlendi. Test kiti toplam 20 allerjen (Çayır otu, söğüt, ısırgan, kayın, meşe, çınar, kavak, polen, pire, köpek-kedi-insan epiteli, kümes hayvanları, Aspergillus fumigatus, Penicillium notatum, ev tozu, ev tozu akarları, küf, kuzu yünü, pamuk ) ile 1 adet pozitif ve 1 adet negatif kontrol solüsyonu içeriyordu. Seksenyedi köpek teste pozitif yanıt verirken diğerlerinden negatif sonuç alındı. Pozitif reaksiyon oranlan çayır otu, söğüt, ısırgan, kaynı, meşe, çınar, kavak, polen, pire, köpek-kedi-insan epiteli, kümes hayvanları, Aspergillus fumigatus, Penicillium notatum, ev tozu, ev tozu akarları, küf, kuzu yünü, pamuk için sırası ile %26.4, %13.7, %13.7, % 3.4, % 2.2, % 5.7, % 9.1, % 8.04, % 13.7, % 32.1, % 22.9, % 5.7, %14.9, % 32.1, % 59.7, % 14.9, % 20.6, % 22.9, % 11.4, % 19.5 olarak belirlendi.Hematolojik inceleme sonuçlan pozitif reaksiyon veren köpekler 3 grupta toplanarak ( l.Grup negatif sonuç verenler, 2.Grup 1-3 allerjene pozitif yanıt verenler, 3. Grup 3 allerjenden fazlasına yanıt verenler) gruplar bazında istatistüd olarak değerlendirildiler. Kontrollerle karşılaşrınldığmda total lökosit (T.L), hematokrit (Hct), eritrosit (E), trombosit, hemoglobin (Hb) parametrelerinin gruplararası farklılıklan istatistüd açıdan önem taşımazken nötrofil değerinde 1-2., 1- 3. ve 2-3. gruplar arasında (p< 0.05), lenfosit değerinde 1-2. ve 1-3. gruplar arasında (p< 0.01), eozinofU değerinde 1-2. ve 1-3. gruplar arasında (p < 0.01), total eozinofil değerinde 1-2. ve 1-3. gruplar arasında ( p< 0.001), istatistüd açıdan önem taşıyan farklılıklar olduğu belirlendi. Tüm değerler normal sınırlar içerisinde idi. Sonuç olarak atopik köpeklerin farklı klinik bulgulara sahip olabilecekleri, ancak kaşıntı, allopesi ve eritemin en sık karşılaşılan bulgular olduğu, atopik köpeklerde belirgin bir hematolojik değişiklik olmadığı saptandı. Bursa bölgesinde köpeklerde en sık allerjiye neden olan allerjenlerin Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, kedi epiteli, çayır otu olduğu belirlendi. Ayrıca deri problemi ile kliniğe baş vuran hastaların % 87'sinin pozitif reaksiyon vermesi atopinin deri hastalıkları arasında yadsınamayacak bir paya sahib olduğunu ve hastalar değerlendirilirken kolayca rutine uyarlanabilen bu testler yardımı ile hastanın atopi açısından da değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koydu.
Clinical and Heamatological Evaluation of Atopic dogs and Application of Intradermal Skin Testing This study was carried out to observe the clinical and heamatological findings of atopy and to determine the regional allergens in Bursa. A total of 100 cross-bred dogs with pruritus in different sexes ( 48 male and 52 female) and ages were used as material All dogs were examinated clinically and heamatologically. After rulling out other differentials (e.g.pyoderma, scabies, dennatomycosis and food allergy) based on diagnostic work-up, intra-dermal skin tests were performed on the dogs suspected from atopy. Allergens were selected based on the recommendation of Department of Allergy of Faculty of Medicine, Uludağ University.. Test kit included total of 20 allergens (timoty, willo, stinging nettle, beech, oak, plane tree, poplar tree, pollens from grasses, flea, cat epithehum, dog epithelium, human epithelium, poultry, Asp. fumigatus, Pen. notatum, house dust, house dust-mite, mold, lamb wool, cotton), with positive and negative controls. Eightyseven dogs of total had positive and the rest had negative skin reactions. Positive reaction percentages were %26.4, %13.7, %13.7, % 3.4, % 2.2, % 5.7, % 9.1, % 8.04, % 13.7, % 32.1, % 22.9, % 5.7, %14.9, % 32.1, % 59.7, % 14.9, % 20.6, % 22.9, % 11.4, % 19.5 for timoty, willo, stinging nettle, beech, oak, plane tree, poplar tree, pollens from grasses, flea, cat epitheUum, dog epithelium, human epithelium, poultry, Asp. fumigatus, Pen. notatum, house dust, house dust-mite, mold, lamb wool, cotton respectively.Dogs had positive reactions were divided into three groups (1. group had negative reaction; 2. group had positive reaction for 1-3 allergens; 3. group had > 3 allergen). Heamatological findings were evaluated statistically based on these groups. Compared with the controls; total leucocyt, heamatocrit, erytrocyte, platelet an heamatocrit valves were not statistically different between goup; neutrophyl values between I-IL, I-IQ. and II-HI groups (p<0.05); lymhocyte values between I-n.,I-in. groups (p<0.01) ; eosinophyl values between I-H, I-]H. groups (p<0.01) total eosinophyl values between I-II, I-HI. groups ( p< 0.001), were found statistically different, all values were in normal limits. As a result it was determined that atopic dogs can have various clinical findings, but pruritus, allopecia and erythema were the most common findings, there were no significant heamatological findings. Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus,cat epithelium, and timothy were the most common allergens in Bursa region. Also high positive reaction percentage (%87) showed that atopy is an important problem in dermatology cases, patients with dermatological lesions and pruritus should be evaluated for atopy with intradermal skin tests.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5759
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088465.pdf
  Until 2099-12-31
4.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons