Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5758
Title: Bursa bölgesindeki sığırlardan izole edilen salmonella türleri üzerine bakteriyolojik ve serolojik çalışmalar
Other Titles: Bacteriological and serological studies on the salmonella isolated from cattle in Bursa district
Authors: Çarlı, K. Tayfun
Akbarut, Mine
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Salmonella
Sığır
Serotiplendirme
Cattle
Serotyping
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbarut, M. (1997). Bursa bölgesindeki sığırlardan izole edilen salmonella türleri üzerine bakteriyolojik ve serolojik çalışmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa bölgesinde yetiştirilen ve aynı bölge mezbahalarında kesilen sığırlardan salmonella izolasyonu ve izole edilen Salmonella spp.'lerin serotiplen- dirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Kasım 1993-Eylül 1995 tarihleri arasında, 153 adet mezenteriyel lenf yumrusu, 116 adet safra kesesi swabi, 119 adet dışkı örneği, 75 adet rektal swab ve 10 buzağı ile 5 ineğin akciğer, karaciğer, kalp, dalak ve safra keseleri olmak üzere toplam 538 adet materyal salmonella yönün den incelenmiştir. İzolasyon çalışmaları sonunda; şüpheli görülen 145 adet suş salmonella yönünden identif ikasyon testlerine tabi tutulmuştur. Sonuçta 1 adet mezenteriyel lenf yumrusundan izole edilen şüpheli suş salmonella olarak identifiye edil miştir. Serogruplandırma işlemiyle; B grubuna ait olduğu be lirlenen suş Pasteur Enstitüsü'de Salmonella typhimurium olarak serotiplendirilmiştlr. Çalışmamızda identifiye edilen S. typhimurium'a anti biyotik duyarlılık testi yapılmıştır. Test sonucunda suş Gentamisin, Neomisin, Enrof laksasine duyarlı, Trivetrine orta derecede duyarlı, Eritromisin, Sefalosporin, Oksitetrasiklin, Colistin sülfata dirençli bulunmuştur. Sığırdan izole edilen S. typhimurium susunun LD5q do zunun hesaplanması, klinik patolojik bulguların gözlenmesi ve etkenin vücuttan çıkış süresinin saptanması amacı ile suş konvansiyonel tip beyaz farelere inokule edilmiştir. Çalışmalar sonucunda 7.13xl07cfu mi'1 ve 7. 13x10 6 cfu mi"1 miktarında S. typhimurium verilen farelerin dışkılarından 28 gün süresin-ce etkenin izolasyonu yapılmıştır. 7. 13x10s cfu ml"1 miktarında verilen etkenin de 21 gün suresince dışkı ile çıkarıldığı tespit edilmiştir. Susun LD50 dozu 7.13xl06 cfu mi"1 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucu olarak Bursa bölgesindeki sığır salmonellosisinin görülme sıklığının az olduğu, ancak infeksiyonun zoonotik önemi göz önünde bulundurularak araştırma ve kontrol çalışmalarının devam ettirilmesi gerektiği düşünülmüştür.
This study was conducted to isolate and to serotype of Salmonella spp. from cattle produced and slaughtered in the Bursa previence. For this purpose, 153 mesenterial lymph nodes, 116 gall bladder swabs, 119 faecal samples, 75 rectal swabs, and the lung, the liver, the heart, the spleen and the gall bladder samples from 10 calves and 5 cattle were used as isolation materials. Thus a total of 538 samples were collected and examined during the period of November 1993 and September 1995. 145 suspected isolates were taken into biochemical identification tests for Salmonella. One of them which has been isolated from mesenterial node was identified to be Salmonella. This isolated Salmonella strain was examined with Salmonella Polyvalan group anti-sera using the agglutination test. It was found to be in serogroup B.. The serogrouped Salmonella subsequently sent for serotyping to Pasteur Institute, France. It was identified as Salmonella typhimurium. Antibiotic disk diffuzyon sensitivitity test was applied to Salmonella typhimurium. It was found to be sensistive to Gentamycine, Neomycine and Enrof loxacine; intermediate sensitive to Trivetrin; and resistant to Erithromycine, Cephalosporin, Oxytetracycline and Colistin Sulphate. Conventional type white mice were inoculated with this S. typhimurium strain to calculate the LD50, to observe 3clinical patological findings and to determine the length of its excretion from gastrointestinal tract. The agent was isolated for 28 days from the faeces of the mice dosed with number of 7.13xl06 cfu ml _1 and 7.13xl07cfu ml'1 of S. typhi murium while it was excreted from faeces of mice inoculated with a dose 7.13xl05cfu ml _1 for 21 days. It was estimated that the LD50 dose of "Salmonella typhimurium" was 7. 1 3x1 06 cfu ml"1.' In conclusion, it was thought that the frequency of the" cattle salmonellosis" was not very high, but some control measures should be taken and fecal shedding of the organisim was monitered because of the zoonotic charactestic of the disease.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5758
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
058861.pdf
  Until 2099-12-31
3.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons