Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5756
Title: Preeklamptik ve normal gebelerde umbilikal ve uterin arter kan akım hızlarının doppler US ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of umbilical and uterine artery blood flow velocities in preeclamptic and normal pregnant women by doppler US
Authors: Dirgen, Ahmet Çetin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Arterler
Arteries
Gebelik
Kan akış hızı
Ultrasonografi-doppler
Umbilikal arterler
Pregnancy
Blood flow velocity
Ultrasonography-doppler
Umbilical arteries
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dirgen, A. Ç. (1994). Preeklamptik ve normal gebelerde umbilikal ve uterin arter kan akım hızlarının doppler US ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Doppler velosimetri, kan akımını araştırmak için yüksek frekanslı sesin kullanıldığı invaziv olmayan bir tekniktir. Tekniğin obstetride uygulanmasız maternal ve fetal hemodinami, üzerindeki bilgilerimizi artırmıştır. Teknik, obstetride değişik fetal komponentlerin araştırılmasında kullanılmıştır. Doppler ultrasonun obstetride ilk uygulamaya girmesinden beri, damarlarda yapısal ve fonksiyonel değişikliklerle birlikte olan gebelikle oluşan hipertansif hastalıklarda faydalı bir teknik olarak kullanılabileceği ileri sürülmüştür. Çalışmamızın amacı normal ve preeklamptik gebelerde Doppler ultrason yöntemi ile uterin ve umbilikal damarlarda kan akım hız değişimlerinin ölçülerek karşılaştırılması ve fetal gidişle ilişkisinin değerlendirimesiydi. Bu amaçla 10 preeklamptik gebeden oluşan çalışma grubu ile 10 normal gebeden oluşan kontrol grubunda Doppler ultrason tekniğini kullanarak umbilikal ve uterin arter de S/D oranı, pulsatilite indeksi ve rezistans indeksten oluşan Doppler indeksleri saptandı.Bu indekslerle birlikte, her iki grupta fetal gidişle ilgili olarak doğumun şekli, 5.dakika apgar skoru ve yenidoğan yoğun bakım bölümünde kalış süresi istatistik açıdan karşılaştırıldı. Çalışma grubunda, uterin ve umbilikal arter Doppler indeksleri, kontrol grubundan daha yüksek olarak saptandı. Uterin arter Doppler indeksleri (S/D oranı, pulsatilite indeksi, rezistans indeks) çalışma grubunda, kontrol grubuna göre istatistik açıdan anlamlı olarak daha yüksek saptandı.Bir olguda umbilikal arterde anormal Doppler bulgusu olarak tersine dönmüş diastol sonu akım saptandı. Fetal gidişi göstermesi açısından 5.dakika apgar skoru düşüklüğü ve yenidoğan yoğun bakım bölümünde kalış süresi çalışma grubunda, kontrol grubundan istatistik açıdan anlamlı olarak daha fazlaydı. Bu bulgularla preeklamptik gebelerde uterin arterde artmış Doppler indekslerinin fetal gidişle iyi ilişkili olduğu, yine umbilikal arterde anormal Doppler bulgusu olarak saptanan tersine dönmüş diastol sonu akımın kötü fetal gidişle iyi ilişkili olduğu sonucuna varıldı. Kanımızca bu tekniğin geliştirilmesi, klinik tanı, izlem ve tedavide kullanımı için riskteki gebeliğin saptanmasını sağlayarak gebeliğin doğal gidişini değiştirmeye yönelik stratejileri geliştirecek daha ileri araştırmalara bağlı olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5756
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040955.pdf
  Until 2099-12-31
3.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons