Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5746
Title: Larenjektomi sonrası farengo-kütan fistüllerin etyolojisinde beslenme sondasının etkenliği
Other Titles: The efficacy of feeding probe in the etiology of pharyngocutaneous fistulas after laryngectomy
Authors: Eryılmaz, Zafer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Kulak Burun ve Boğaz
Otorhinolaryngology (Ear-Nose-Throat)
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eryılmaz, Z. (1984). Larenjektomi sonrası farengo-kütan fistüllerin etyolojisinde beslenme sondasının etkenliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Total larenjektomili olgularda postoperatif gelişen farenks fistülleri birçok sorunlar yaratmaktadır, Larenks gibi çok önemli bir organını kaybeden bu hastalar, ameliyat sonrası biran evvel hastahane havasından uzaklaşmak isterken bir de fistül gibi can sıkıcı bir komp- likasyonla karşılaşınca ameliyatın getirdiği sorun daha da artmaktadır, Bu düşünceden hareketle, fistüle neden olabilecek etkenlerden birisi olarak, total larenjektomi sonrası kullanılan nazogastrik beslen me sondası düşünülmüştür. Total larenjektomili olgularda nazogastrik beslenme sondasının fistüle sebep olup olmadığı ve bu arada fistüle sebep olan diğer etkenlerin rolü de araştırılıp, tartışılmak istenmiştir. Deneyimiz iki grupta yapılmıştır. Birinci grupta; total larenjek tomi sonrası nazogastrik beslenme sondası kullanılmış ve etkisi araştı rılmış, ikinci grupta; ameliyat sonrası nazogastrik sonda kullanılmıya- rak iki grup karşılaştın İmiş t ir, Nazogastrik sonda kullanılmayan olgu lar postoperatif üç gün intravenöz beslenmeyi takiben normal oral bes lenmeye geçirilmiştir.- 38 - îki grup arasındaki kıyaslama; fi stülde foirçok nedenler birlik te rol oynadığından, nazogastrik sondanın da fistül riskini arttıran bir etken olduğunu göstermiştir. Ayrıca farenks fistüllerinin etyolojilerinde:postoperatif radyoterapi, preoperatif trakeotomi ve tümör evresinin önemli etkenler olduğunu düşündürmüş ve bu etkenlerde literatürle uygunluklar görül müştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5746
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174610.pdf
  Until 2099-12-31
2.07 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons