Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5741
Title: Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between time management skills and anxiety levels of university students
Authors: Eldeleklioğlu, Jale
Erdul, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.
Keywords: Zaman yönetimi
Durumluk kaygı
Sürekli kaygı
Üniversite öğrencileri
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdul, G. (2005). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaçla, 2003-2004 Öğretim Yılında, Hacettepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler arasından random yolla seçilen 322 öğrenci araştırma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma grubunun 181’i kız, 141’i erkek öğrencidir. Verilerin toplanmasında Zaman Yönetimi Envanteri ve Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Zaman Yönetimi Envanteri, Britton veTesser tarafından geliştirilmiş, Sema Alay ve Settar Koçak tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Durumluk- Sürekli Kaygı Ölçeği ise Spielberger, Gorsuch, Lushene tarafından geliştirilmiş, Öner ve Le Compte tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Zaman Yönetimi Envateri’nden ve Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği’nden alınan puanların kız ve erkek öğrencilere göre dağılımını belirlemek amacıyla t-testi uygulanmıştır. Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi ölçmek için ise korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile kaygı düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, kız öğrencilerin toplam zaman yönetiminde ve zaman planlamasında erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları görülmüştür. Erkek öğrencilerin kaygı düzeyleri ise kız öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır.
The primary purpose of this research is to determine the relationship between time management skills of university students and their anxiety levels. For this purpose, in 2003 – 2004 Academic Year, 322 university students were selected randomly from Hacettepe University, Dokuz Eylül University, Anadolu University, Uludag University and Süleyman Demirel University. The survey group was determined from these stıdents. It consists of 181 female and 141 male university students. Time Management Inventory and Strait-trait Anxiety Inventory were used to gather data. Time Management Inventory was developed by Britton and Tesser, and adapted in Turkish by Alay and Koçak. The State-Trait Anxiety Inventory was developed by Spielberger, Gorsuch, Lushene and adapted by Öner and Le Compte. Test was applied in order to determine the destribution of the points having had from Time Management Inventory and State-Trait Anxiety Inventory according to male and female university students.Correllation analysis was also applied in order to compare the relationship between time management skills and anxiety levels. The results indicated that there is an expressive relationship in a negative way between time management skills and anxiety levels of the university students. It was also seen that female university students are better than male university students in total time management and time planning. Beside this male university students’ anxiety levels higher than female students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5741
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188683.pdf442.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons