Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5738
Title: Süt ve süt ürünlerinde güvenceyi etkileyen faktörlerin tüketiciler açısından değerlendirilmesi: TR22 Güney Marmara Bölgesi örneği
Other Titles: Evaluation of factors affecting security in milk and dairy products in terms of consumers: A case study of TR22 South Marmara Region
Authors: Niyaz, Özge Can
İnan, İ. Hakkı
Keywords: Gıda güvencesi
Süt ve süt ürünleri
Tüketiciler
Güvenirlik analizi
Faktör analizi
Lojistik regresyon
Food security
Milk and dairy products
Consumer
Reliability analysis
Factor analysis
Logistic regression
Issue Date: 25-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Niyaz, Ö. C. ve İnan, İ. H. (2016). "Süt ve süt ürünlerinde güvenceyi etkileyen faktörlerin tüketiciler açısından değerlendirilmesi: TR22 Güney Marmara Bölgesi örneği". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 57-69.
Abstract: Süt, insan beslenmesi başta olmak üzere tarım ve sanayi gibi birçok alanda kullanılan önemli bir üründür. Türkiye, süt ve süt ürünleri üretimi açısından dünya sıralamasında ilk onda yer almasına rağmen süt ve süt ürünleri tüketimi açısından gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de süt ve süt ürünlerinde güvenceyi etkileyen faktörlerin tüketiciler açısından değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt çeşitleri ele alınmıştır. Bu nedenle araştırma Türkiye’nin hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan sütü üretiminde önde gelen bölgelerinden biri olan TR22 Güney Marmara Bölgesinde yürütülmüştür. Çalışma birincil verilerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında 166 süt ve süt ürünleri tüketicisi ile anket yapılmıştır. Elde edilen birincil verilerin analizinde temel istatistiki yöntemlerin yanı sıra Güvenirlik Analizi, Faktör Analizi ve İkili Lojistik Regresyon Analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bölgesindeki tüketicilerin üçte ikisi, süt ve süt ürünlerinde güvencenin sağlanmadığını belirtmiştir. Süt ve süt ürünlerinde güvencenin sağlanması üzerinde etkili bulunan değişkenler; kişi başına miktar, toplam miktar, hijyen, gelecek endişesi, tüketicinin yaşı ve boyu, süt ürünleri fiyatı, hane aylık süt harcaması, AB süt hijyeni çalışmalarından haberdar olma durumu olarak belirlenmiştir.
Milk is a specific product that can be used in many areas such as agriculture and industry and especially human nutrition. Although Turkey is ranking in top ten countries in the world in terms of the production of milk and dairy products, it falls behind developed countries in terms of consumption of milk and dairy products. The aim of this study is to evaluate the factors affecting the security of milk and dairy products in Turkey in terms of consumers. In the scope of the study, milk types obtained from cattle and ovine were discussed. For this reason, the study was carried out in TR22 South Marmara Region, which is one of the leading regions of Turkey in both cattle and ovine milk production. The study consists of primary data. A survey was conducted with 166 milk and milk products consumers within the scope of the research. In the analysis of the primary data obtained, Reliability Analysis, Factor Analysis and Binary Logistic Regression analyzes were used in addition to basic statistical methods. Two-thirds of the consumers in the study area stated that milk and dairy products were not provided with security. Variables that are effective on milk and dairy product security are determined as per capita quantity, total quantity, hygiene, future concern, age and height of consumers, price of dairy products, household monthly milk expense, EU milk hygiene studies.
Description: Bu çalışma, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde İ. Hakkı İnan'ın danışmanlığında Özge Can Niyaz tarafından hazırlanan "Türkiye'de süt sektöründe gıda güvencesinin temel paydaşlar açısından tüm boyutları ile değerlendirilmesi: TR22 Güney Marmara Bölgesi örneği" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497350
http://hdl.handle.net/11452/5738
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_6.pdf246.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons