Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5736
Title: Gemlik ilçe merkezinde kişilerin hastalanma sıklıkları ve hekime başvuruları
Other Titles: The frequency of illnesses and their applications to physicians in Gemlik district center
Authors: Aytekin, Necla Tugay
Pala, Kayıhan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Sağlık hizmetlerinden yararlanma
Hekime başvuru
Hastalanma sıklığı
İlaç kullanma
Utilization of health services
Physician contact
Sickness rate
Medicine
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pala, K. (1997). Gemlik ilçe merkezinde kişilerin hastalanma sıklıkları ve hekime başvuruları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Gemlik ilçe merkezinde yaşayan kişilerin hastalanma sıklıklarının ve hastalandıkları zaman takındıkları tutum ile hekime başvuru oranlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmada 9 908 kişiye ait veriler toplanmış olup tüm evrenin yaklaşık % 17.0'ına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Gemlik ilçe merkezinde kişilerin son bir ay içinde % 25.6 'sının en az bir kez hastalandığı, hastalanma sayısının yılda kişi başına 3.8 ve hastalık halinde hekime başvuru sayısının yılda 2.7 olduğu, kadınların erkeklerden daha fazla hastalandığı, hastalananların % 60.5'inin hekime başvurduğu, % 31.1'inin iyileşmek için hekim dışı yollara başvurduğu ve % 8.4'ünün hiçbir şey yapmadığı bulunmuştur. Başvuruların çoğunluğu kamu hastanelerine, daha sonra sağlık ocağına, özel hekimlere ve tıp fakültesine yapılmaktadır. Kadınların erkeklere oranla ve 65 yaşın üzerindekiler ile 0-4 yaş grubundakilerin diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oranda sağlık hizmetlerinden yararlandıkları saptanmıştır. Sağlıkla ilgili herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların hastalandıklarında hekime daha az başvurdukları belirlenmiştir. Yoksulluk, hekime başvuruyu ve ilaç alımını olumsuz yönde etkileyen en önemli etmen olarak bulunmuştur.Bu sonuçlar, sağlık hizmetlerinden yararlanma oranını yükseltebilmek için nüfusun tamamının sağlık giderlerini karşılayan bir sosyal güvenlik kurumuna bağlanması ve hekime başvurunun en fazla yapıldığı kamu hastaneleri ile sağlık ocaklarının desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. Sağlık insan gücü planlaması, hizmetten yararlanma düzeyi gözetilerek yapılmalı ; sağlık hizmetlerinin sunumunda kadınların, yaşlıların ve çocukların hizmetten daha fazla yararlandıkları göz önüne alınmalıdır.
This research aims to determine sickness rates of people living in the urban part of the town of Gemlik, and their attitude during the period of sickness and rate of physician contact. In this cross-sectional research, data from 9 908 people have been collected to cover 17.0 % of the whole population. The results show that 25.6 % of people living in the center of Gemlik have been sick at least once during the final month, the annual sickness rate per capita is 3.8, the annual number of physician contact is 2.7, women have a higher sickness rate, 60.5 % of the diseased people had contact with a physician, whereas 31.1 % used extra-medical methods and 8.4 % did nothing. Most of the physician contacts have been made at public hospitals followed by the health centers, private physicians and the medical faculty. Women utilized health services more than men did, while those above the age of 65 and in the age group of 0-4 were found to utilize the health services more than the other age groups. People having no health insurance had a lower physician contact. Poverty was found to be the major factor having a negative impact on physician contact and ability to pay for medicine.These results show that the whole population should be covered by a health insurance organization in order to raise the utilization rate of health services and that public hospitals and health centers should be supported. Health mainpower planning should be performed by taking utilization rate of health services into consideration. That the old, women and children have a higher utilization rate of health services should not be ignored in the process of health planning.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5736
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
059048.pdf
  Until 2099-12-31
2.34 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons