Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5735
Başlık: Bitkisel üretimde çiftçilerin girdi kullanım kararlarının analizi: Trakya Bölgesi örneği
Diğer Başlıklar: Analysis of farmers' input usage decisions in plant production: The case of thrace region
Yazarlar: Aydın, Başak
Unakıtan, Gökhan
Hurma, Harun
Azabağaoğlu, Ömer
Demirkol, Celal
Yılmaz, Fuat
Anahtar kelimeler: Analitik hiyerarşi süreci
Tohum
Gübre
Tarım ilacı
Karar alma
Trakya bölgesi
Yayın Tarihi: 4-Ağu-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, B. vd. (2016). "Bitkisel üretimde çiftçilerin girdi kullanım kararlarının analizi: Trakya bölgesi örneği". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 45-56.
Özet: Bu çalışmada, Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren çiftçilerin bitkisel üretimde girdi kullanımı hakkındaki karar alma süreçleri analitik hiyerarşi prosesi ile analiz edilmiştir. Saha çalışması kapsamında tesadüfî olarak seçilen 383 üretici ile anket çalışması yapılmıştır. Çiftçilerin işletmelerindeki girdi kullanım kararlarını almadan önce ilk olarak ziraat mühendislerine (0.4393) danıştıkları, daha sonra sırasıyla kendi tecrübelerine dayanarak (0.3396), girdi temin yerlerine (0.1274) ve arkadaşlarına danışarak (0.0937) karar verdikleri belirlenmiştir. Girdi kullanımında arkadaşa danışma önceliği (p<0.01) ve firma bilgisine önem verme önceliği (p<0.01) iller arasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermektedir. Çiftçilerin bilgiye ulaşmadaki ilk tercihleri ziraat mühendisleri olarak belirlenmiştir. Bölgedeki birçok çiftçi özellikle buğday ve ayçiçeği tarımı konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Bu nedenle girdi kullanım kararlarında bilgiye ulaşma tercihinde çiftçinin kendi tecrübesi ikinci sırayı almıştır.
In this study, decision making processes of the farmers in Thrace region about input usage in vegetative production has been analyzed by analytical hierarchy process. Within the field study, it has been inquired with 383 producers chosen randomly. It has been determined that the farmers consult to agriculture engineers initially (0.4393) before they take input usage decisions and it has been determined that they decide according to their experiences (0.3396), input provision places (0.1274) and by consulting to their friends (0.0937) respectively. Consulting to friends priority (p<0.01) and caring about trade name priority (p<0.01) have been found statistically different between the provinces. The first preference of the farmers to reach the information has been determined as agricultural engineers. Many farmers in the region have an experience of many years on wheat and sunflower farming. For this reason, farmers' own experiences on knowledge acquisition preference on input usage decisions have taken the second place.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497324
http://hdl.handle.net/11452/5735
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 30 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
30_2_5.pdf232.23 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons