Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5733
Title: Kentlileşme sürecinde hemşehri derneklerinin rolü: Bursa örneği
Other Titles: The role of the fellow-citizen associations in the process of being urbanized: The case of Bursa
Authors: Sam, Neslihan
Gök, Tuğçe
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı.
Keywords: Kentleşme
Urbanization
Kentlileşme
Göç
Hemşehrilik
Hemşehri dernekleri
Bursa
Being urbanized
Migration
Fellow-citizenship
Fellow- citizen associations
Issue Date: 21-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gök, T. (2019). Kentlileşme sürecinde hemşehri derneklerinin rolü: Bursa örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, kentlileşme sürecinde hemşehri dernekleri üyelerinin sosyokültürel, ekonomik ve siyasal yaşama uyumları analiz edilmeye çalışılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, “kentleşme”, “kentlileşme” ve “göç” kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde, hemşehrilik kavramı, hemşehri dernekleri ve bu derneklerin ortaya çıkış nedenleri açıklanmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise; araştırmanın örneklemini oluşturan Bursa’da kentleşme süreci genel olarak değerlendirilmekte ve Bursa ölçeğinde hemşehri derneği üyelerinin sosyo-kültürel uyumlarının tespit edilebilmesi amacı ile 24 dernek üyesi ile gerçekleştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme” bulguları yer almaktadır. Çalışmanın sonucunda, Bursa’daki hemşehri derneklerinin, üyelerinin sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamlarına ne derece etki ettiği konusu tartışılmaktadır
In this thesis, the adaptations of the members of the fellow-citizen associations to socio-cultural, economic and political life are tried to be analyzed in the process of being urbanized. In the first chapter of the thesis, the concepts of “urbanization”, “being urbanized” and “migration” are investigated. In the second chapter, the concept of fellow-citizenship, fellow citizen associations and the reasons for the emergence of these associations are explained. In the third chapter; the urbanization process of Bursa which constitutes of the sample of the study is generally evaluated and the findings of the semi structured interview which is carried out by twenty-four members of the association on the scale of Bursa take part in the study. As a consequence of the thesis, the extent to which the fellow-citizen associations in Bursa afffect socio-economic, cultural and political lives of their members are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5733
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TUĞÇE-TEZ-25.06.2019 (PDF).pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons