Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5726
Title: Çiftçilerin arazi toplulaştırma projesine bakışı: Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi ve köyleri
Other Titles: The perspective of the farmers to land consolidation project: Kahramanmaras Turkoglu district and villages
Authors: Arslan, Fırat
Değirmenci, Hasan
Keywords: Arazi toplulaştırma
Ortalama parsel büyüklüğü
Arazi parçalılığı
Tarla yolu
Land consolidation
Average parcel size
Land fragmentation
Field road
Issue Date: 25-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, F. ve Değirmenci, H. (2016). "Çiftçilerin arazi toplulaştırma projesine bakışı: Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi ve köyleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 23-34.
Abstract: Arazi toplulaştırma projelerinin başarısı işletme sahiplerinin arazi toplulaştırması hakkında bilgi sahibi olması ve proje aşamalarında karşılıklı sağlıklı iletişim kurulması ile artmaktadır. Bu çalışmada, Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi ve köylerinde yaşayan işletme sahiplerinin arazi toplulaştırma projesine bakışı ve bilgi düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini çiftçilerle birebir yapılan anketlerden toplanan veriler oluşturmuştur. Araştırmanın örnek hacminin belirlenmesinde oransal örnek hacmi formülü kullanılmıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiş, çiftçilerin yerleşim yerlerinde yeniliklere ve projelere katkıda bulunma istekleri belirlenmiş ve öneriler sunulmuştur. Araştırmada rastgele seçilen 194 işletme sahibi ile yapılan anket sonuçlarına göre; düşük eğitime (okuryazar değil ve ilkokul mezunu) sahip olanların oranı % 57, ortalama parsel büyüklüğü 51.3 da, arazi parçalılık durumu 3.27, yüzey sulama yöntemlerini kullananların oranı % 92.8, traktör sahibi olan çiftçilerin oranı % 52.3, tarla yollarının tamamen yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı % 37 olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların % 73’ünün arazi toplulaştırma hakkında bilgi sahibi olmadığı, % 82’sinin sosyal-kültürel tesislerin yapılmasını desteklediği belirlenmiştir. Ayrıca ki-kare analizleri ile katılımcıların verdiği cevaplar incelendiğinde yeterli sulama suyu temini, tarla yollarının yeterliliği, arazi parçalılığı ve eğitim seviyeleri arasındaki ilişki önemli bulunmuştur.
The success of land consolidation projects is increased by the fact that business owners have information about land consolidation and establish healthy communication. In this study, Kahramanmaras Turkoglu district and neighborhood (villages) the owner of the land will be land consolidation project to measure their knowledge of the land consolidation project to assess their current situation before, better and provide improved by taking suggestions for the project, the project will be intended to determine the viewpoint of participatory approaches. Verbatim material to work with farmers made up of data collected from surveys. Proportional sample size of the study formula for the determination of sample volume was used. Data will be analyzed with SPSS, farmers will be determined by demand and contribute to innovation projects in settlements and recommendations will be presented. According to a random sample of 194 business owners with survey results in this study; having low education (illiterate and graduated from primary school) rate is 57 %, the average parcel size is 51.3 da, land fragmentation situation 3.27, the proportion of users of using surface irrigation methods is 92.8 %, the proportion of farmers who own tractors is 52.3 %, the proportion of those who think that they have totally inadequate farm road is 37 %. It was determined that 73 % of the participants had no knowledge about land consolidation and 82 % supported the social-cultural facilities. In addition, there is significant relationship between land fragmentation, education levels, having inadequate farm roads, having inadequate irrigation water and propping land consolidation works.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497313
http://hdl.handle.net/11452/5726
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_3.pdf294.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons