Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5718
Title: Yarı-kurak iklim koşullarında A sınıfı kap buharlaşmasını tahmin için çeşitli eşitliklerin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of various equations for estimating class a pan evaporation in semi-arid climate conditions
Authors: Kaya, Sebahattin
Evren, Salih
Daşcı, Erdal
Keywords: Buharlaşma
A sınıfı kap
Sulama planlaması
Iğdır Ovası
Evaporation
Class A pan
Irrigation scheduling
Igdir Plain
Issue Date: 15-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, S. vd. (2016). "Yarı-kurak iklim koşullarında A sınıfı kap buharlaşmasını tahmin için çeşitli eşitliklerin karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 1-9.
Abstract: Kap buharlaşması (Epan) verileri, birçok tarla ve bahçe bitkilerinin sulama planlaması ve su yönetimi için evapotranspirasyonu tahmin etmenin yanında göl, rezervuar, ıslak alanlar ve diğer su kaynaklarından olan buharlaşmayı tahmin etmek için de kullanılmaktadır. Buharlaşma kaplarını standartlaştırmak için A sınıfı buharlaşma kabı geliştirilmiş ve birçok ülkede hâlihazırda en yaygın kullanılan buharlaşma kabı sınıfını oluşturmaktadır. Bazı durumlarda A sınıfı kap buharlaşmasının günlük ölçümü uygulama, teorik ve finansal sebeplerden dolayı mümkün olmayabilir veya bazı ölçüm sonuçları kaybedilmiş olabilir. Bu nedenle, çeşitli araştırmacılar tarafından bazı iklim verilerine dayalı olarak Epan’ı tahmin etmek için geliştirilmiş eşitlikler önemli olmaktadır. Ancak, bu eşitlikler geliştirilmiş oldukları çevre için güvenilir sonuçlar verdiğinden dolayı, farklı bir çevre için bu eşitliklerin tutarlılığının ve güvenilirliğinin test edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, Iğdır Ovası koşullarında 2003-2008 yılları arasındaki 6 yıllık dönemin bitki yetişme periyodunda ölçülmüş olan ortalama günlük A sınıfı buharlaşma kabı verileri; Penman, Kohler-Nordenson-Fox (KNF), Christiansen ve Linacre tarafından Epan’ı tahmin etmek için geliştirilmiş olan eşitliklerden elde edilen sonuçlar ile günlük, haftalık ve aylık olarak karşılaştırılarak en güvenilir sonucu veren eşitliğin belirlenmesi amaçlanmıştır. Karşılaştırma kriteri olarak, kök ortalama karesel hata (RMSE), determinasyon katsayısı (R2 ), standart sapma (SD) ve bağıl hata (%E) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en güvenilir sonuçlar; günlük (RMSE=0.622, R2 = 0.835, SD=1.189 ve %E=9.0), haftalık (RMSE=0.477, R2 = 0.925, SD=1.13 ve %E=8.2) ve aylık değerlendirmelere göre (RMSE=0.455, R2 = 0.938, SD=1.043 ve %E=8.2) KNF eşitliğinden elde edilmiştir.
Pan evaporation (Epan) data are used not only to estimate the evapotranspiration for water management and irrigation scheduling of many field crops and horticultural crops, but also to estimate the evaporation from lakes, reservoirs, wetlands and other water resources. In order to standardize the evaporation pan, class A pan has been developed and is already the most widely used evaporation pan in many countries. In some cases, application of Epan’s daily measurement may not be possible due to technical or financial reasons or some measurement results may be lost. Therefore, equations to estimate Epan developed by various researchers on the basis of some climate data assumes importance. However, as these equations provide reliable results for the environment for which they have been developed, it is necessary to test the consistency and reliability of this equation for a different environment. In this study, equations to estimate Epan proposed by Penman, KohlerNordenson-Fox (KNF), Christiansen and Linacre were evaluated by comparing with measured Epan data in Igdir Plain conditions from 2003 to 2008. Comparisons were carried out daily, weekly and monthly basis. The root mean square error (RMSE), determination coefficient (R2 ), standart deviation (SD) and relative error (%E) were used as criterion. The most reliable results have been obtained from KNF equation at daily (RMSE = 0.622, R2 = 0.835, SD = 1.189 and %E = 9.0), weekly (RMSE = 0.477, R2 = 0.925, SD = 1.13 and %E = 8.2) and monthly basis (RMSE = 0.455, R2 = 0.938 SD = 1.043 and %E = 8.2).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497295
http://hdl.handle.net/11452/5718
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_1.pdf515.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons