Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5715
Title: Respirometrik yöntemle değişik endüstriyel atıksuların birlikte arıtılabilirliğinin araştırılması
Other Titles: Treatability of different industrial wastewaters together and with respirometric methods
Authors: Kestioğlu, Kadir
Yonar, Gonca Kaplan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Respirometrik toksisite deneyi
Endüstriyel atıksu
Evsel aıksu
Aktif çamur
Arıtılabilirlik çalışmaları
Toksisite
Respirometric toxicity test
Industrial wastewater
Domestic wastewater
Activated sludge
Treatability Studies
Toxicity
ISO 8192
Issue Date: 2-May-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yonar, G. K. (2006). Respirometrik yöntemle değişik endüstriyel atıksuların birlikte arıtılabilirliğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, değişik endüstrilerden alınan atıksuların standart metotllara göre karakterizasyonları yapılmış, evsel atıksularla ve birlikte arıtılabilirliklerinin araştırılması için aktif çamurla respirometrik toksisite deneylerine tabi tutulmuştur.Deneysel çalışmalarda tekstil, gıda, otomotiv, deri, organize sanayi bölgesi ve peynir altı suyu olmak üzere altı farklı sektörden toplanan atıksular kullanılmıştır.Deneyler TS 10868 EN ISO 8192/ Şubat 1999 standart metodu referans alınarak yapılmıştır. Çalışmada kullanılan aktif çamur (MLSS= 1500 mg/L) ise evsel atıksu arıtma tesisi havalandırma tankından alınmıştır.İlk olarak ham atıksularla respirometrik toksisite deneyleri yürütülmüştür. Budeneyler standarta göre 30 dakikalık ve 180 dakiklaık testler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu deneyler sonucunda aktif çamur üzerinde toksisite oluşturduğu düşünülen atıksulara fizikokimyasal arıtma uygulandıktan sonra aynı deneyler tekrarlanmıştır.Yapılan deneylerde tekstil, otomotiv, deri, OSB ve PAS'ın ham halleriyle yapılan respirometrik toksisite deneyleri sonucunda, bu atıksuların aktif çamurmikroorganizmaları üzerinde toksik etki yarattığı görülmüştür. Gıda endüstrisiatıksularının ham haliyle yapılan deneylerde ise bu atıksuyun evsel atıksularla direktolarak arıtılabileceği belirlenmiştir.Tekstil, deri, otomotiv, OSB ve PAS'a kimyasal arıtma uygulandıktan sonrarespirometrik ölçümler tekrarlanmıştır. Sonuçta tekstil, otomotiv ve OSB atıksularının kimyasal arıtma uygulandıktan sonra evsel atıksularla arıtılabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak deri ve PAS atıksularına kimyasal arıtma uygulandıktan sonra bileaktif çamur üzerindeki toksik etkilerinin devam ettiği tespit edilmiştir. Bu atıksuların kimyasal arıtma uygulandıktan sonra ancak belirli seyrelme oranları sağlandıktan sonra evsel atıksularla arıtılabileceği kanaatine varılmıştır.
In this sudy, industrial wastewater samples were collected, analyzed according toStandard Methods and toxicity of these industrial wastewater on activated sludge weredetermined for the evaluation of treatment together with domestic wastewater.Textile, food processing, automotive, tannery, organized industrial estate and cheesewhey wastewater were used in experimental studies. Experiments have been carried outaccording to TS 10868 EN ISO 8192/ February 1999 referance method. Activated sludge used(MLSS = 1500 mg/L) used in all tests was withdrawn directly from the aerotion tank ofdomestic wastewater treatment plant.Primarily, respirometric toxicity of raw wastewater was determined. According to thestandart, 30 min and 180 min tests were performed. Following to these studies, pretreatmentwere applied on toxic wastewater samples. Pretreated samples were tested according tostandard.Textile, automotive, tannery, OID and cheese whey wastewater samples were showntoxic effect on activated sludge biomass. Raw food processing industry wastewater has notbeen shown any toxicity on activated sludge biomass.Tests were repeated pn pretreated textile, automotive, OID and cheese wheywastewater samples. Consequently, pretreated textile, automotive and OID wastewaters canbe treated together with domestic wastewater. However, pretreated tannery and cheese wheywastewater were shown toxic effect on activated sludge biomass. These wastewater should bediluted before the treatment together with domestic wastewater.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5715
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183758.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons