Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5713
Title: Ülkemizde Türk halk müziği kaynaklı piyano eserlerinin piyano eğitiminde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of possibility of the application of the piano works which are originated from Turkish folk music to piano education in our country
Authors: Demirbatır, Erol
Yokuş, Hamit
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Piyano eğitimi
Türk Halk Müziği kaynaklı piyano eserleri
Education of piano
Piano works originated from Turkish Folk Music
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yokuş, H. (2005). Ülkemizde Türk halk müziği kaynaklı piyano eserlerinin piyano eğitiminde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda, kaynağını THM’den (Türk Halk Müziginden) alan piyano eserlerinin piyano eğitimindeki yerini ve önemini saptamaya yönelik, piyano öğretim elemanlarının ve 4. sınıf öğrencilerinin görüşlerine yer verilmiş; alanında uzman eğitimci-bestecilerin konu ile ilgili görüşleri alınmış, Türk bestecilerinin piyano eserlerinde THM unsurlarının kullanımına ilişkin yaklaşımlarına yer verilmiştir. Bu araştırmaya yönelik veriler; kaynak tarama, anket ve görüşme yolu ile elde edilmiştir. Arastırmaya zemin oluşturması amacıyla; konu ile ilgili kitaplar, bilimsel yazılar ve tezler incelenmiş, internet taraması da kaynak tarama kapsamında kullanılmıştır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda uygulanan piyano eğitiminde; eğitimcilerin ve bestecilerin kaynağını THM’den alan piyano eserlerinin, piyano eğitimindeki yeri ve önemini; bu türdeki eserlerin piyano eğitiminde ne ölçüde kullanıldığını, bu durumun öğrencilerin piyano eğitimini ne şeklide etkilediğini ortaya koymak üzere, değişik bölgelerden örneklem grubu olarak seçilen, üniversitelere bağlı, 10 Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında görevli piyano öğretim elemanlarına ve bu bölümlerde öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerine anket uygulanmıştır. Görüşmelerde ise eğitimci-bestecilerin konu ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Araştırma sonucunda; piyano eğitiminde THM kaynaklı piyano eserlerinin yeterli sayıda olmadığı, bulunan kaynakların teknik zorluklar içerdiği, bu kaynaklara ulaşılmada güçlükler yaşandığı, uygulamalarda bu türdeki kaynaklara yeterince yer verilemediği saptanmış ve araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.
In this study, opinions of the piano education personnel and students in the 4th class are included in order to determine place and importance of the piano works which originated from (Turkish Folk Music) TFM, in those establishment which educate music teachers. Also opinions of compositors and the specialist educators in this field were obtained with regard to this issue. Approaches of the Turkish compositors in terms of utilising TFM elements in piano works are included in this study. Data related to this study was obtained by research on sources, technic of questionnaire and interview. Books, scientific papers and thesis which are related to the issue were investigated in order to obtain data. In the scope of this research internet was used as well. Questionnaires were applied to the university teachers of piano education and to the students of 4th class of the Music Department of 10 Educational Faculties which were chosen as sampling group from different regions. These questionnaires are prepared to determine place and importance of the those works of Turkish composers which are originated from TFM, application level of such kind of works in the piano education and influence of this fact on the piano education of the students. In the interviews, opinions of the educators and composers were considered. As a result of study it was determined that number of piano works originated from TFM are insufficient, that present sources contain technical difficulties, that they aren’t readly available and that in applications such kind of sources aren’t included. Proposals were developed in accordance with the findings obtained from study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5713
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188680.pdf
  Until 2099-12-31
18.65 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons