Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5712
Title: Silinmiş kan lekelerinin görüntülenmesinde yeni luminol karışımlarının hazırlanması ve DNA üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik analitik yaklaşımlar
Other Titles: Analytical approaches for preparing of new luminol mixtures in the monitoring of bloodstains and decrease the effect on DNA
Authors: İzgi, Belgin
Yılmaz, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: DNA
Kemiluminesans
Silinmiş kan
Kriminal
Luminol
Bluestar
Hidrojen peroksit
Chemiluminescence
Cleaned blood
Criminal
Luminol
Bluestar
Hydrogen peroxide
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, M. (2013). Silinmiş kan lekelerinin görüntülenmesinde yeni luminol karışımlarının hazırlanması ve DNA üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik analitik yaklaşımlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Suçun aydınlatılmasında kriminal uzmanlarına yardımcı en önemli delillerin başında kan örneği gelmektedir. Ancak suç işlendikten sonra olay yerinde bulunan kanın temizlenmesi suçun tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden uzmanlar olay yerinde bırakılan kan örnekleri üzerinde yapılan araştırmalara büyük önem vermişlerdir. Özellikle silinmiş kan tespitinde kullanılan çok sayıda test kitleri mevcut olmakla birlikte yaygın olarak luminol, hemascein ve bluestar kullanılmaktadır. Belirtilen kitlerde reaksiyon hidrojen peroksit (H2O2) ilavesi ile gerçekleşmektedir. Reaksiyon sırasında hidrojen peroksitin DNA yapısına zarar verdiği, ortamda bulunabilecek diğer maddelerle de tepkime verebildiği bilinmektedir. Bu sebeple çalışmada DNA üzerine hasar oluşturabilecek etkilerin azaltılması ve girişim sorunlarının neler olduğunun belirlenmesine yönelik çalışmalar planlandı. Kullanılan kitler kemiluminesans prensibine göre bilgi vermektedir. Luminol çözeltisi hazırlanırken kemiluminesans süresinin istenilen sürede olması ve H2O2? in DNA üzerine etkisinin azaltılması amacına yönelik optimizasyon çalışması yapılarak uygun reaktifler ve miktarları belirlendi. Hazırlanan yeni luminol çözeltisinin DNA üzerine etkisi diğer olası kan testi kitleri (Weber tarafından belirtilen luminol çözeltisi, hemascein ve bluestar) ile karşılaştırıldı. DNA üzerindeki etkisi elektroforez ve spektrofotometrik olarak incelendi. Ayrıca süt, ayran, patates suyu, domates suyu gibi girişim sorunlarına neden olabilecek sıvılarla denenerek de girişim etkileri araştırıldı.
Blood is one of the most important evidences which help the criminal specialists solve the crime. However, it is difficult to identify the blood after cleaning at the scene of the crime. For this reason, specialists have attached great importance to the blood samples investigations at crime scene. As well as there are a great number of blood test kits especially identify the cleaned blood, luminol, hemascein and bluestar are used commonly. The reaction of mentioned kits is occur addition of hydrogen peroxide (H2O2). It is known that hydrogen peroxide is damaging the structure of DNA during the reaction and also react with other substances in the working medium. For this reason, the study is planned to decrease the effect of DNA damage and determine the interference problems. The kit which is used give information on the principle of chemiluminescence. While preparing of luminol solution, the appropriate reagents and its amount are identified via optimization conditions of period of chemiluminescence time and less damage effect of peroxide on DNA. The effect of this newly prepared luminol solution on DNA is compared with other blood test kits (luminol solution which is indicated by Weber, hemascein and bluestar). Effect on DNA is examined by electrophoresis and spectrophotometric. In additionally, interference effects of milk, buttermilk, potato, tomato juice and hypochlorite are investigated on the new prepared luminol solution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5712
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343176.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons