Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErden, Salih-
dc.contributor.authorOrhanlı, Ceren-
dc.date.accessioned2020-01-10T12:34:03Z-
dc.date.available2020-01-10T12:34:03Z-
dc.date.issued2017-07-28-
dc.identifier.citationOrhanlı, C. (2017). Ailelerin çocuklarını yüzme sporuna gönderme nedenlerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5689-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ailelerin çocuklarını yüzme sporuna gönderme nedenlerinin bazı sosyo-ekonomik ve demografik değişkenler açısından ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek üzere tasarlanan araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde yapılmış olup, Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü havuzlarına giden 6-12 yaş arası çocukların Katılımcılarını (n=107) kapsamaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği için temel bileşenler analizi yöntemi kullanılarak faktör analizi yapılmış, güvenirliği için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam 21 maddeden oluşan 3 faktörlü ölçek elde edilmiştir. Geliştirilen ölçek sonucunda; "Katılımcının çocuğunu yüzme sporuna gönderme nedeni, "Yüzme sporunun çocuğu üzerindeki etkisi" ve "Yüzme sporundaki memnuniyet düzeyi" olmak üzere üç faktör olarak oluşturulmuştur. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.873 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerli olduğu ve güvenirliliğinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçek verilerinin normalliği Kolmogorov Smirnov testi ile araştırılmış ve verilerin normal dağılmadığı görüldüğünden, istatistiksel ortalama karşılaştırma yöntemlerinden, parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır. Ölçekte yer alan sorular ile katılımcıların sahip oldukları; sosyo, ekonomik, demografik ve kültürel özellikler arasında farklılık olup olmadığının ortaya çıkarılması için Mann-Whitney U testi ve Kruskall Wallis testi yöntemlerden yararlanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; ailelerin eğitim düzeyinin ve aylık gelir düzeylerinin çocuklarını yüzme sporuna göndermede etkili olduğu ve katılım ölçeğine göre, spor yapan Katılımcıların yüzme sporuna ilişkin algılarının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca Katılımcıların güncel spor müsabakalarını takip etme ile çocuklarını yüzme sporuna göndermek istemeleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Güncel spor müsabakalarını takip eden Katılımcıların, çocuklarını yüzme sporuna göndermede etkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; ailenin spora karşı olan ilgisinin, çocuklarını yüzme branşına göndermede etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, eğitim seviyesi yüksek olan ailelerin çocuklarını bilinçli bir şekilde yüzme sporuna gönderdikleri ve ailenin eğitim ve gelir seviyesinin çocuğun spor yapması üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the relation between parental encouragement on swimming sports and socio-economic facilities is investigated in terms of demographic indicators. The research examines the children aged 6 to 12-year-old (n=107) that spend times for swimming activities at Bursa Youth and Sport Provincial Directorship facilities. Factorial Analysis with Simple Component Analysis approach is applied to verify the structural validity of indicators and then, Cronbach Internal Consistency Alpha Value is calculated to verify the indicator reliability. Indicator analysis obtained 3 main indicators, that are "The Reason of Parental Encouragement on Swimming Activities", "Effects of Swimming Activities on Children", and "The Level of Satisfaction of Swimming Activities", divided into 21 separate articles. Cronbach Internal Consistency Alpha Value is calculated as 0.873 and indicators are verified as high reliable. Because of non-normal distribution of indicator values (calculated by applying Kolmogorov-Smirnov Test), non-parametric tests are applied for indicator comparison. Social, economic, demographic and cultural characteristics are measured in term of mentioned indicators and compared by applying Mann-Whitney U Test and Kruskall-Wallis Test. According to result of statistical analysis; the level of education and monthly income of the families were effective to sending their children to swimming and according to the participation scale, participants in the sport had a high perception of swimming sports. There were also a significant difference between participants' follow-up of current sporting events and their desire to send their children to swimming. Participants following current sporting events were found to be effective in sending their children to swimming. As a result; the education level of parents and the level of income positively affect the decision for encouraging children for swimming activities. Besides, sport interested people are aware of swimming activities than others. There is a significant relation between keeping up with sport competitions and encouraging children for swimming activities.en_US
dc.format.extentXIV, 35 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYüzmetr_TR
dc.subjectAiletr_TR
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectSportr_TR
dc.subjectSwimmingen_US
dc.subjectParentsen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectActivitiesen_US
dc.titleAilelerin çocuklarını yüzme sporuna gönderme nedenlerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe analysis of the causes of parent's sending their children to swimming in terms of some demographic variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487360.pdf
  Until 2020-08-17
1.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons