Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5683
Title: Bursa ili vertisol büyük toprak grubu topraklarının verimlilik durumlarının toprak analizleriyle belirlenmesi
Other Titles: Determination of the fertility levels of the soils of vertisol great soil group by soil analysis in Bursa province
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Tümsavaş, Zeynal
Keywords: Vertisol büyük toprak grubu
Toprak verimliliği
Besin elementi
Vertisol great soil group
Soil fertility
Nutrient elements
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tümsavaş, Z. (2003). "Bursa ili vertisol büyük toprak grubu topraklarının verimlilik durumlarının toprak analizleriyle belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2), 9-21.
Abstract: Bu araştırma, Bursa İli Vertisol Büyük Toprak Grubu topraklarının verimlilik durumunu belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla araştırma alanını temsil edebilecek şekilde 25 adet toprak örneği alınmış ve bu örneklerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre topraklar genellikle kil tekstürlü, nötr ve hafif alkalin pH’da, değişik miktarlarda kireç içermekte olup, tuzluluk sorunu yoktur. Toprakların, toplam N, değişebilir K, yarayışlı P, DTPA+TEA ile ekstrakte edilen Fe ve Zn kapsamları yönünden yeterli, değişebilir Ca ve Mg ile DTPA+TEA ile ekstrakte edilen Mn ve Cu açısından oldukça zengin olduğu, ancak toprakların % 80’ninin organik madde yönünden yetersiz düzeyde olduğu ortaya konulmuştur.
This research was carried out to determine the fertility levels of the soils of Vertisol great soil group in Bursa province. For this purpose, 25 soil samples were taken from research area. Some physical and chemical properties were determined in these samples. According to the results of this study, the soils were mostly clay textured, had neutral and slightly alkaline pH and contained different amounts of lime. There was no problem of salinity in the soils. The total N, exchangeable K, and available P, DTPA+TEA extractable Fe, Zn contents of the soils were found to be adequate, whereas exchangeable Ca, Mg and DTPA+TEA extractable Mn, Cu contents of the soils had mostly in the rich levels, although 80 % of the soils had inadequate levels of the organic matter.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153982
http://hdl.handle.net/11452/5683
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_2.pdf248.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons