Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5682
Title: Coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında farklı yüzey modellerinin oluşturulması: Bursa-Mustafakemalpaşa sulama projesi alanı örneği
Other Titles: Creation of different surface models through geographic information systems (GIS): Bursa-Mustafakemalpaşa irrigation project area
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Büyükcangaz, Hakan
Demirtaş, Çiğdem
Keywords: Coğrafi bilgi sistemi
Yüzey modellemesi
Sayısal yükseklik modeli
Geographic information system
Surface modeling
Digital elevation model
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Büyükcangaz, H. ve Demirtaş, Ç. (2003). "Coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında farklı yüzey modellerinin oluşturulması: Bursa-Mustafakemalpaşa sulama projesi alanı örneği". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 159-169.
Abstract: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); coğrafi bilgilerin elde edilmesi, depolanması, güncellenmesi, işlenmesi, analiz edilmesi ve gösterimi için geliştirilmiş bilgisayar destekli sistemlerdir. Bilgi teknolojisindeki gelişmelere koşut olarak yüzey modelleri, gerçeği yansıtacak biçimde üç boyutlu olarak, Coğrafi Bilgi Sistemi yazılım ve donanımları ile bilgisayar ortamında kolayca oluşturulmaktadır. Bu çalışmada, Bursa Mustafakemalpaşa Sulama Projesi alanına ilişkin topoğrafik verilerin depolanması ve gösteriminde Coğrafi Bilgi Sistemi ile farklı yüzey modellerinin oluşturulması amaçlanmış, çalışma alanının topoğrafik koşullarının belirlenmesinde bu modellerden yararlanma olanakları üzerinde durulmuştur. Çalışma sonucunda; sulamayla araziye verilen suyun yüzey akışa geçmemesi ve drenaj kanallarına ulaşmadan belirli noktalarda göllenmesi; sulama alanında sorunlu bölgelerin oluşmasına neden olabileceği belirlenmiştir. Bu tür sorunlu alanların yaratılmaması için; proje alanında ayrıntılı topoğrafik analizlerin yürütülmesi gerekmektedir.
Geographic Information System is a collection of computer hardware, software, and geographic data for capturing, storing, updating, manipulating, analyzing, and displaying all forms of geographically referenced information. As parallel to developments in information technology, surface models can be readily created as 3-dimension form by GIS hardware and software. In this study,it was tried to create different surface models through GIS in storing and displaying of topographical data for BursaMustafakemalpaşa Irrigation Project Area, and to deal with use possibilities of these models, for determination of the topographical condition of Bursa- Mustafakemalpaşa Irrigation Project. As a result of study, it was found out that irrigation may cause surface runoff and waterlogging so that irrigation-induced problem areas may be created at the project area. To avoid that kind of problems, detailed topographical analyses should be carried out.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153979
http://hdl.handle.net/11452/5682
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_15.pdf473.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons