Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5680
Title: Tarımsal üretimde bazı yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı
Other Titles: Some renewable energy resources usage in agricultural production
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
Taşkın, Onur
Vardar, Ali
Keywords: Tarım
Güneş enerjisi
Rüzgar enerjisi
Jeotermal enerji
Kurutma
Agriculture
Solar energy
Wind energy
Geothermal energy
Geothermal energy
Issue Date: 7-Apr-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşkın, O. ve Vardar, A. (2016). "Tarımsal üretimde bazı yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 179-184.
Abstract: Fosil yakıtlara dayalı yüksek miktarda enerji tarımsal ürünlerin üretimi, taşınması, işlenmesi ve saklanması adına kullanılmaktadır. Tarımdaki yeni modern teknoloji uygulamaları ise bu enerji tüketimini daha da artırmaktadır. Ancak, fosil yakıtların maliyetinin yükselmesi ve çevre kirliliğine sebep olması yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ortaya çıkarmaktadır. Tarım sektöründe büyük bir potansiyele sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji güvenliği ve sosyoekonomik gelişmelere katkı sağlanabilecektir. Çalışma kapsamında; tarım sektöründe etkin olarak yararlanılabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulamalı örnekleri (güneş enerjisi ile sulama, ilaçlama, zararlı öldürücü, sera havalandırma, çit sistemi, jeotermal enerji ile sera ısıtma, balık yetiştiriciliği, rüzgar enerjisi ile su çıkarma ve yenilenebilir enerji kaynaklı kurutucular) ele alınmıştır.
High volume mechanical power sources are utilized for agricultural product production, transportation, processing and storage. In addition, the new application of modern technology in agriculture increases fossil energy consumption further. However, the rising cost of fossil fuels and environmental pollution problems have increased the importance of renewable energy sources. Agricultural sector has a great potential for the use of renewable energy sources which can also contribute to socio-economic development and energy security. In this study, effective practical examples (Solar irrigation, spraying, insect killer, greenhouse ventilation, fence system, Geothermal energy sourced greenhouse heating, fish farming, Wind energy sourced water extraction, Renewable energy sourced dryers) in the agricultural sector are viewed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221863
http://hdl.handle.net/11452/5680
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_15.pdf154.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons