Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5666
Title: Gestasyonel hipertansiyonda maternal plazma prolaktin değerleri
Other Titles: Maternal plasma prolactin levels in gestational hypertension
Authors: Sezgen, Melih
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Hipertansiyon
Prolaktin
Hypertension
Prolactin
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezgen, M. (1988). Gestasyonel hipertansiyonda maternal plazma prolaktin değerleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Gebelikte PRL düzeylerinin progressif olarak arttığı bilinmektedir. Ayrıca PRL'in, vasküler düz kasların pressör ajanlara karşı cevabını etkilediğini gösteren invitro ve invivo çalışmalar vardır. Maternal serum PRL 'inin, gebelikte hipertansiyon gelişiminde rolü varsa ve bu rol vasküler tolerans ile ilişkili ise, gestasyonel hiper tansiyon olgularında maternal plazma PRL düzey lorinin, norraotenaif gebelerin maternal plazma PRL düzeylerinden daha düşük olması beklenebilir. Bu noktadan hareketle yaptığımız çalışmada 43 gestasyonel hipertansiyonlu olgunun maternal plazma PRL ve ürik asit düzeyleri nurmotensif 45 gebenin maternal plazma PRL ve ürik asit düzeyleriyle karşı karşılaştırılmıştır. Olguların gerek total olarak gerekse gebelik haftalarına göre grup grup değerlendirilmesinde, gestasyonel hiper tansiyoniu grupta maternal plazma PRL düzeylerinin normotensif gruba göre anlamlı şekilde düşük, ürik asit düzeylerinin ise anlamlı şekil de yüksek olduğu saptanmıştır. Her iki grupta ürik asit değerlerinin maternal plazma PRL değerleri ile karşılaştırılmasında bu iki parametre arasında korelasyon kurulamaması, ürik asitin hastalığın prognozu açısından düşünüldüğü kadar önemli bir kriter olmadığı kanısını uyandırmaktadır. Öte yandan gestasyonel hipertansiyon olgularında maternal plazma PRL düzeylerinin, gebeliğin erken döneminden itibaren, normotensif gebelerdekine göre anlamlı şekilde düşük seyretmesi bizi, maternal plazma PRL'inin, gestasyonel hipertansiyon patogenesinde rol oynayan etkenlerden biri olabileceği ve hastalığın preklinik tanısında bir kriter olarak kullanılabileceği sonucuna götürmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5666
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004193.pdf
  Until 2099-12-31
2.06 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons