Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5658
Başlık: Absorbsiyonlu soğutma sistemlerine etki eden parametrelerin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of parameters affecting absorption cooling systems
Yazarlar: Kırbıyık, Mehmet
Çelik, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Makine mühendisliği
Mechanical engineering
Yayın Tarihi: 28-Haz-1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çelik, M. (1988). Absorbsiyonlu soğutma sistemlerine etki eden parametrelerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada absorbsiyonlu soğutma sistemine etki eden paremetreler incelenmiştir. Absorbsiyonlu soğutma sisteminin çalışması için gerekli olan ısı enerjisini güneş ışınlarını değerlendirerek, elde etmekteyiz. Diğer enerji kaynaklarının kullanılması gün geçtikçe daha pahalı hale gelmekte olup, teknolojinin gelişmesi ile daha fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle alternatif enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kullanmak yönünde bir eğilim vardır. Tezin ilk safhasında absorbsiyonlu soğutma sistemi tanıtılmış, soğutucu ve absorbent akışkan özellikleri anlatılarak, kristalizasyon tehlikesi hakkında bilgi verilerek, bu tehlikeyi önleme çareleri araştırılmıştır. Soğutma çevriminin termodinamik analizi yapılarak çevrim noktala­rının termodinamik özellikleri,antalpi,basınç,sıcaklık değerleri incelenmiştir. Gerçek çevrimin termodinamik analizinden sonra ideal çevrim incelenmiş,soğutma etkenlikleri ifadeleri çıkarılarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Çizilen çeşitli eğriler yardımıyla absorbsiyonlu soğutma sistemine, etki eden parametreler incelenmiştir.Bu eğrilerin çizilmesinde kulla­nılan bilgisayar programının modelinin kuruluşu ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bu sistemde güneş enerjisini enerji kaynağı olarak kullandığımız için, bu enerjinin Bursa şehri'nin iklim yapısı ele alınarak,gerçekleştrilen bir bilgisayar programının algoritması anlatılarak,yıl boyunca etkinliği araştırılmıştır. Sonuç bölümünden sonra ekte bilgisayar programları verilmiştir.
In this study, parameters affecting cooling system with absorbtion are examined. The thermal energy which is essential for working of the cooling system with absobtion is gained by means of sun lights. To use other energy resources has been costing more expensive day by day, and we require more energy as a result of technological developments. For this reason,there is a tendençy of using solar energy as alternative energy resource, In the first section of this study cooling system with absorbtion is introduced, the features of colding and absorbtion solutions are mentioned, the danger of crystalization is described and solutions are investigated in order to prevent this danger, Thermodynamic properties of the circulation points anthalpy, pressure, temparature are examined by making thermodynamic analyse of the cobling circulation. After thermodynamic analyse of circulation, ideal circulation is examined and are compared to each other by concluding their expressions of cooling factors. The parameters affected the cooling- system with absorbtion by means of various obliques are examined, Being established of the model of com­puter programme used in drawning these obliques is mentioned in detail. Since we use solar energy as the resource of energy in this system, the importance of this energy during a year is investigated by stating the algoritm of a performed computer programme and considering the climate structure of Bursa. Computer programmes are presented in the appendix section following the conclusion one.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5658
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
003920.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.24 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons