Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5656
Title: Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of some anthropometric and physiological characteristics of single and double twins
Authors: Toker, H. Fevzi
Gültekin, Okan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: İkiz
Antropometrik özellikler
Fiziksel özellikler
Önce ve sonra doğan
Twin
Anthropometric properties
Physical properties
Born before and after
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gültekin, O. (1997). Tek ve çift yumurta ikizlerin bazı antropometrik ve fizyolojik özelliklerin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmaya yaşları (14.3+1.1) 13-16 yaşlarında monozigot (MZ) 10 bayan, 5 erkek çift olmak üzere, 15 çift, ikiz ailelerinin izinleriyle çalışmaya alınmıştır. Deneklerin monozigot oldukları ve hangi kardeşin daha önce dünyaya geldiği ailelerinden alınan bilgilere dayanarak belirlenmiştir. Tespit edilebilen ikizler arasında dizigot (DZ) olan denek sayısı karşılaştırma için yeter sayıda olmaması nedeniyle çalışmaya dahil edilmemişlerdir. Deneklerin vücut yağ yüzdelerinin hesaplanabilmesi için, biceps, triceps, pectoral, abdominal, suprailiac, thigh ve subscapular bölgeleri, çevre ölçümleri (boy, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, uyluk uzunluğu, baldır uzunluğu, üst-kol uzunluğu, dirsek-el bileği uzunluğu, el bileği), fiziksel özellikler( vücut ağırlığı, Vücut kütle indeksi Body Mass Index BMI, maksimal oksijen alma kapasitesi testi) ölçülmüştür.Ailelerinden alınan bilgiler doğrultusunda önce ve sonra doğan olmak üzere iki grup oluşturuldu. Bu iki grup arasındaki vücut yağ yüzde ölçümleri, Durnin ve WomersIy'in kız ve erkek çocuklar için geliştirmiş olduğu formüle göre hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda gruplar arasında istatistiki olarak anlamlılık bulunamamıştır(P>0.05). Gruplar arasındaki çevre ölçümleri, uzunluk ölçümleri ve fiziksel ölçümlerin istatistiki değerlendirmelerinde anlamlı farklılıklar bulunamamıştır(P>0.05). Araştırmamızda halk arasında yaygın olarak bilinen önce doğan kardeşin fiziksel olarak farklı olacağı çalışmamızda istatistiki olarak anlamlılık düzeyinde fark bulunamamış ve bu konuda herhangi bir Iiteratüre rastlanmamıştır. Ancak ikiz çalışmalarında birinci derecede akrabalarında dikkate alınması ve doğum sonrası beslenmenin de incelenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
15 couples (10 females, 5 males, 10 females, monozygotic (MZ) ages 13-16 years) were included in this study with the permission of their parents. The subjects were determined to be monozygotic and which brother was born before, based on the information received from their families. Among the detectable twins, the number of subjects with dizygotes (DZ) was not included in the study because of the insufficient number for comparison. In order to calculate the body fat percentages of the subjects, biceps, triceps, pectoral, abdominal, suprailiac, thigh and subscapular regions, environmental measurements (height, sitting height, stroke length, thigh length, calf length, upper-arm length, elbow-wrist length, wrist), physical properties (body weight, body mass index, body mass index BMI, maximal oxygen uptake capacity test) were measured. Body fat percentage measurements between these two groups were calculated according to the formula developed by Durnin and WomersIy for boys and girls. As a result of the calculation, there was no statistically significant difference between the groups (P> 0.05). No statistically significant differences were found between the environmental measurements, length measurements and physical measurements between the groups (P> 0.05). In our study, there was no statistically significant difference between the previously known siblings, which were commonly known among the population, and no Iiterature was found. However, twin studies reveal that first degree relatives should be taken into consideration and postnatal nutrition should be examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5656
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
059928.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons